Team

Rune Stiberg-Jamt


Administrerende direktør

+47 902 71 250

rune.stiberg-jamt@oxford.no
Rune Stiberg-Jamt er administrerende direktør i Oxford Research. Stiberg-Jamt har omfattende ledererfaring både som tidligere leder av næringsutvalget i Knutepunkt Sørlandet og som adm.dir i Norsk Interaktiv AS. Han har i tillegg arbeidet med FoU-arbeid i en årrekke, først ved den regionale stiftelsen Agderforskning og deretter Oxford Research, hvor han har vært mangeårig assisterende direktør. Faglig har Stiberg-Jamt hovedsakelig konsentrert seg om prosjekter innen regional utvikling, innovasjon og utdanningsorienterte prosjekter. Med sine analytiske og strategiske evner samt stort fokus på kommunikasjon bidrar Stiberg-Jamt til at prosjekter gjennomføres i henhold til prosjektets rammer og oppdragsgivers fulle tilfredshet.

Stine Meltevik


Assisterende direktør

+47 452 30 024

stine.meltevik@oxford.no
Meltevik er assisterende direktør og senioranalytiker, og har jobbet i Oxford siden 2007. Hun har omfattende erfaring evaluering og analyser, med hovedfokus på pedagogiske programmer og skoleutvikling, organisasjoner, forskningsprogrammer og en rekke tiltak og aktiviteter innenfor ulike sektorer.

Hilda H Borthen


Administrasjonssjef

+47 996 91 858

hilda.borthen@oxford.no
Borthen har lang er faring fra administrasjon og koordinering, og har vært ansatt hos Oxford Research siden 2008.  

André Flatnes


Senioranalytiker

982 81 892

andre.flatnes@oxford.no
Flatnes er utdannet statsviter og har arbeidet hos Oxford Research siden 2007. Han arbeider hovedsakelig med prosjekter innen nærings- og regional utvikling.

Bernhard Weigel


Analytiker

+47 908 18 869

bwe@oxford.no
Weigel har vært ansatt i Oxford Research siden mars 2015. Han har god kjennskap til både kvalitative og kvantitative metoder, og har tidligere undervist i samfunnsvitenskapelig metode som seminarleder ved UiB, og har holdt gjesteforelesning i metode for masterstudenter i statsvitenskap på UiA. Bernhard jobber med prosjekter innenfor regionalutvikling og regional politisk styring, innovasjon og forskningspolitikk, velferd, og organisasjonsstudier.

Bjørn Brastad


Senioranalytiker

 +47 982 81 899

bjorn.brastad@oxford.no
Brastad har vært hos Oxford Research siden 2007, og var før det flere år hos Nordlandsforskning. Han har lang erfaring med evalueringer og måling av effekter nyttet til innovasjons-, nærings- og regionalpolitikk.

Elisabet Sørfjorddal Hauge


Senioranalytiker

+47 480 10 527

esh@oxford.no
Elisabeth har sin doktorgrad fra BI hvor hun har spesialisert seg i innovasjon og entreprenørskap. Hun har tidligere jobbet hos Agderforskning. Elisabet har lang erfaring fra prosjekter innenfor entreprenørskap, regionalutvikling og kulturpolitikk. I tillegg underviser hun ved Universitetet i Agder.  

Janne Thygesen


Analytiker

+47 991 60 757

janne.thygesen@oxford.no
Thygesen begynte på Oxford Research høsten 2017, etter åtte år som forsker på IRIS (International Research Institute of Stavanger) og på Universitetet i Stavanger. Thygesen har en PhD i fornybar energipolitikk. Hun har lang erfaring med analyser og evalueringer innen en rekke temaområder, deriblant energi- og klimapolitikk, regionalisering og barnehage. Metodisk er hennes spesialitet innen datainnsamling og analyse av kvalitative data, inkludert intervju og dokumentanalyse.

Jon P. Knudsen


Senioranalytiker

+47 958 97 605

jon.p.knudsen@uia.no
Jon P. Knudsen er 1.amanuensis ved Universitetet i Agder og har en 20 % stilling i Oxford Research. Han har en doktorgrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Lund og har lang erfaring fra akademia, forskning, konsulentvirksomhet og journalistikk.

Kristian Rostoft Boysen


Senioranalytiker

+47 990 80 610

kristian.boysen@oxford.no
Boysen har jobbet mye med asylpolitikk, integrering, forskningspolitikk og styringssystemer. Han har hatt oppdragsgivere som Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet, UDI og IMDi, samt flere kommuner og fylkeskommuner. Kristian har jobbet bredt internasjonalt og har dyp innsikt i programteori, bistandsprosjekter, og humanitært arbeid. Han snakker arabisk og har særskilt gode egenskaper i intervjuteknikk og kulturforståelse.

Marte Tobro


Analytiker

+47 918 35 767

marte.tobro@oxford.no
Tobro har jobbet hos Oxford Research siden mars 2015. Hos Oxford Research jobber hun hovedsakelig med samfunnsøkonomiske problemstillinger, økonomiske analyser og databehandling. Hun har arbeidet mye med innovasjon og næringsliv, og er også sentral i et forskningsprosjekt om et randomisert kontrollert eksperiment.

Morten Grønås-Werring


Analytiker

970 63 779

morten.gronas-werring@oxford.no
Morten Grønås-Werring ble ansatt i Oxford Research i november 2017 . Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fordypning i forskningsmetode, kvantitativ analyse, policyanalyse/evaluering, og offentlig politikk og administrasjon. Morten jobber med prosjekter innenfor mange tematiske områder og har særlig interesse for evalueringer og utredninger. Han har bidratt  på en kartlegging av kompetansemiljøer på innovasjon i helsesektoren og en studie om innvandreres bidrag til innovasjon og verdiskapning i privat næringsliv. For tiden jobber han blant annet med en evaluering av Læringsmiljøutvalg ved høyere utdanningsinstitusjoner og en kartlegging av ordninger for finansiering av livsopphold for voksne i grunnopplæring på oppdrag fra KD.

Tor Borgar Hansen


Senioranalytiker

+47 911 40 758

tor.borgar.hansen@oxford.no
Dr. Tor Borgar Hansen har mer enn 15 års erfaring med evaluering av både nasjonale og internasjonale tiltak, strategier og organisasjoner som skal fremme forskning og utvikling, innovasjon, entreprenørskap, kommersialisering av forsking og kunnskap samt bedrifts- og regional utvikling.

Tor Egil Viblemo


Senioranalytiker

 +47 982 81 896

toregil.viblemo@oxford.no
Tor Egil Viblemo er senioranalytiker, og har arbeidet i Oxford Research siden 2006. Han er utdannet både jurist og statsviter. Han har 15 års erfaring med utredninger, undervisning og kommunikasjonsarbeid. Viblemo har stor erfaring med å lede og gjennomføre komplekse, tverrfaglige analyser og evalueringer i henhold til prosjektets rammer og oppdragsgivers fulle tilfredshet. Tor Egil har særlig gode kunnskaper i evalueringsteori og arbeider med både kvantitative og kvalitative metoder. Han arbeider i hovedsak med prosjekter innenfor velferd og forvaltning. Tor Egil deltar også aktivt i det norske evalueringsmiljøet og holdt innlegg både på Evalueringskonferansen i 2015 og 2016. Viblemo er en mye brukt foredragsholder, og fokuserer også på hvordan organisasjoner og virksomheter kan bruke kunnskap og evalueringer for forbedringer og organisatorisk læring.  

Vegard Solhjem Knutsen


Analytiker

+47 957 95 176

vsk@oxford.no
Knutsen har vært ansatt i Oxford Research siden 2015, først som researcher og fra august 2016 som analytiker. Vegard jobber innenfor en rekke tematiske felt og har særlig fokus på kartlegginger, utredninger og evaluering. Han har videre gode ferdigheter i bruk av både kvantitative og kvalitative metoder. Knutsen har blant annet jobbet med flere evalueringer på kulturfeltet.

Veronika Geschwandtnerova


Research assistent

+47 451 12 949

veronika.geschwandtnerova@oxford.no
Geshwandtnerova  er researcher hos Oxford Research. Hennes hovedfokus er på kvantitative analyser. Hun har blant annet erfaring med publisering og nettverksanalyser, samt analyse av offentlige programmer.