RAPPORTER

DKS og Kulturtanken

I perioden mars 2022 til mars 2023 har Oxford Research i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet hatt gleden av å jobbe med en utredning om Den kulturelle skolesekken (DKS).
Language Norwegian
År 2023
Customer Kulturdepartementet

Ringvirkninger av kulturelle arrangementer

På oppdrag for Program for storbyrettet forskning v/Oslo kommune har Samfunnsøkonomisk analyse AS og Oxford Research  gjennomført en analyse av ringvirkninger fra ulike typer av kulturelle arrangementer og virksomheter i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Gjennom prosjektet er det utviklet et verktøy som kan benyttes for å gjøre en vurdering av disse ringvirkningene, og som vi håper kan ha nytte også for andre byer og for arrangører av kulturelle arrangementer.
Language Norwegian
År 2023
Customer Oslo kommune - Program for storbyrettet forskning

Flere og bedre gründere! Evaluering av Skape

Formålet med evalueringen er å vurdere av om dagens organisering av Skape bidrar til å utnytte de økonomiske midlene best mulig. Det er viktig at Skapes begrensede midler brukes til det beste for partnere og kunder, at støtteordningene og bidragene treffer på best mulig måte, slik at det gir størst mulig verdiskapning gjennom sysselsetting, økt entreprenørskap og nyskapning i Rogaland.  
Language Norwegian
År 2023
Customer Rogaland Fylkeskommune

Kartlegging og evaluering av NAV sin oppfølging av IA-avtalen 2019-2022 – Sluttrapport – delprosjekt 1

I dette strategiske notatet setter vi søkelys på hvordan NAV har fortolket, operasjonalisert og fulgt opp IA-oppdraget i inneværende periode. Notatet kan inngå i NAV sitt innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med innretningen av en eventuell ny IA-avtale.
Language Norwegian
År 2022
Customer NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet

Følgeevaluering av NAV Vestlands utviklingsprosjekt om sykefraværsoppfølging

Denne rapporten dokumenterer og analyserer resultatene fra følgeevalueringen av NAV Vestland region Sunnfjords utviklingsprosjekt om sykefraværsoppfølging. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet med følgeevalueringen er å øke kunnskapen om hvordan NAV bør jobbe med forebygging og oppfølging av sykefravær.
Language Norwegian
År 2023
Customer NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kartlegging og evaluering av NAV sin oppfølging av IA-avtalen 2019-2022 – Rapport – delprosjekt 2

Formålet med oppdraget er å gi et overordnet bilde av aktivitetene som utgjør NAV sin samlede innsats ved oppfølging av IA-avtalen.  
Language Norwegian
År 2022
Customer NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet

Show, tell and sell! Evaluering av The Explorer

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet har Oxford Research AS og Synlighet AS evaluert den digitale tjenesten The Explorer.
Language Norwegian
År 2022
Customer Klima- og miljødepartementet Nærings- og fiskeridepartementet

Evaluering av fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Verdiskapende og kostnadseffektivt. På oppdrag fra Landbruksdirektoratet har Oxford Research evaluert forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.
Language Norwegian
År 2022
Customer Landbruksdirektoratet

Økt bruk og nytte – Brukerundersøkelse for Distriktssenteret

På oppdrag fra Distriktssenteret har Oxford Research gjennomført en brukerundersøkelse som skal gi svar på i hvilken grad og på hvilken måte Distriktssenteret løser sitt samfunnsoppdrag.
Language Norwegian
År 2022
Customer Distriktssenteret

Evaluering av forsøk med effektkontrakter i en norsk kommunal kontekst

Oxford Research har gjennomført en implementeringsstudie på oppdrag for Kriminalomsorgsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet med studien var å se nærmere på effektkontrakter som modell for utvikling og finansiering av forebyggende arbeid i en kommunal kontekst.
Language Norwegian
År 2022
Customer Kriminalomsorgsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mer