RAPPORTER

Kartlegging og analyse av kompetanseforum

Oxford Research har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) gjennomført en kartlegging av kompetanseforum. Formålet med oppdraget har vært å få mer kunnskap om hvilken rolle kompetanseforumene spiller for å minske gapet mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i de regionale arbeidsmarkedene.
Språk Norsk
År 2024
Kunde Kommunal- og distriktsdepartementet

Krafttak for bioøkonomien?

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Oxford Research og Norsus har gjennomført en evaluering av Bionova. Bionova er et verktøy for å nå Norge sine klimamål for 2030 og målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050 ved å bidra til reduserte klimagassutslipp og økt karbonopptak og -lagring.
Språk Norsk
År 2024
Kunde Innovasjon Norge

Evaluering av Tilskudd til kompetanseutvikling i psykisk helse i grunnskolen og videregående opplæring

Oxford Research har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet følgeevaluert «Tilskudd til kompetanseutvikling i psykisk helse i grunnskolen og videregående opplæring».
Språk Norsk
År 2024
Kunde Utdanningsdirektoratet

«Arbeidsfokus på fastlegekontor» – Følgeforskning av fastlegeprosjektet

Formålet med forskningsoppdraget har vært å dokumentere etableringen og utprøvingen av en samarbeidsmodell der fastleger, kognitiv terapeut og jobbspesialist er samlokalisert.  
Språk Norsk
År 2024
Kunde Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ungdomsmedvirkning i distriktskommuner

Oppsummering av eksisterende forskning om ungdomsmedvirkning i distriktskommuner
Språk Norsk
År 2024
Kunde Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Følgeevaluering av pilot for programfinansiering – sluttrapport

Oxford Research har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet følgeevaluert pilot for programfinansiering. Følgeevalueringen har hatt en formativ tilnærming; tett kopling til piloten og fokus på læring underveis har stått sentralt. Målet med evalueringen har vært å følge piloten og gi jevnlige tilbakemeldinger relatert til målene med piloten.
Språk Norsk
År 2023
Kunde Utdanningsdirektoratet

Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget

«Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget» er et pilotprosjekt initiert av Distriktssenteret i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA). Pilotprosjektet har som hovedmål å «løfte frem små steder som forbilder i utviklingen av framtidas lokalsamfunn med nærbutikken i sentrum»
Språk Norsk
År 2023
Kunde Distriktssenteret

Kartlegging og evaluering av ordningen «Friskmelding til arbeidsformidling»

Formålet har vært å fremskaffe mer kunnskap om hvordan NAV kan øke bruken av ordningen.
Språk Norsk
År 2023
Kunde Arbeids- og velferdsdirektoratet

Butikkstøtte som styrker distriktssamfunnet

Brukerundersøkelse rettet mot brukere av Merkur-programmet 2023
Språk Norsk
År 2023
Kunde Distriktssenteret

Hur utvärderas policyinsatser för att främja regional omställning?

Formålet med dette oppdraget er å gjennomføre en forstudie som belyser hvordan arbeidet med å evaluere regional omstilling gjøres i andre sammenlignbare land.
Språk Norsk
År 2023
Kunde Tilväxtanalys
Mer