RAPPORTER

Store muligheter for smarte bedrifter – Studie av bruk av AI i næringslivet i Agder

Universitetet i Agder og Sørlandets Kompetansebehovet identifiserte behovet for systematisk kunnskapsinnhenting om bedriftene i landsdelens faktiske bruk av AI. Prosjektet har blitt gjennomført som et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Oxford Research, MIL AI:Hub og Sørlandets Kompetansefond.  
Språk Norsk
År 2023
Kunde Sørlandets kompetansefond

Bedre grunnlag for verdiskaping – Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Fyresdal

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Fyresdal, som er gjennomført i perioden 2017-23. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for andre omstillingsprogrammer.
Språk Norsk
År 2023
Kunde Innovasjon Norge

Godt gjennomført! Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Indre Fosen

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Indre Fosen, som er gjennomført i perioden 2017-23. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for andre omstillingsprogrammer.
Språk Norsk
År 2023
Kunde Innovasjon Norge

Kartlegging av tilbud til innvandrere som ønsker å starte egen bedrift – Omfattende, men fragmentert tilbud

På oppdrag fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har Oxford Research kartlagt hvilke tilbud som etablerere med innvandrerbakgrunn kan benytte seg av i ulike faser av etableringsprosessen. Dette er både en kartlegging over tilbudene som spesifikt retter seg mot innvandrere, og en oversikt over hvorvidt det ordinære tilbudet til gründere henvender seg til innvandrerbefolkningen, og om tilbudene er tilpasset denne målgruppen.
Språk Norsk
År 2023
Kunde Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Bistand til videreutvikling av digitale IA-tjenester

I dette oppdraget har vi undersøkt hvordan to digitale IA-tjenester blir brukt i 12 utvalgte virksomheter.
Språk Norsk
År 2022
Kunde NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bruk av ordinært arbeidsliv i VTA-tiltaket

Formålet med oppdraget er å styrke det generelle kunnskapsgrunnlaget og vurdere om man kan øke bruken av ordinært arbeidsliv innen rammene av tiltaket. Vi har derfor undersøkt veiene til ordinært arbeidsliv i VTA.
Språk Norsk
År 2021
Kunde NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kartlegging av sammenhengen mellom forebyggende arbeidsmiljøarbeid og sykefravær på bransje- og virksomhetsnivå

Formålet med kartleggingen er å gi kunnskap om sammenhengen mellom forebyggende arbeidsmiljøarbeid og sykefravær.
Språk Norsk
År 2022
Kunde NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet

Evaluering av levering av EURES-tjenester i Norge 2015-2020

Denne evalueringen har tatt for seg utvalgte mål, som ble satt for leveringen av EURES-tjenester i Norge for perioden 2015 til 2020, og undersøkt i hvilken grad de er oppnådd:
Språk Norsk
År 2021
Kunde NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet, ved NCO EURES

Evaluering av arbeidsmarkedstiltak for sosialhjelpsmottakere i Kristiansand kommune

Oxford Research har gjennomført en følgeevaluering av tre arbeidsmarkedstiltak som ble iverksatt i regi av Kristiansand kommune ved NAV: (1) Bygg og vedlikeholdsprosjektet, (2) KSV-prosjektet og (3) Skolematprosjektet.
Språk Norsk
År 2023
Kunde Kristiansand Kommune v/ NAV

HIP Norway – En følgeevaluering av humanitært innovasjonsprogram

Denne rapporten er siste leveranse av før- og følgeevalueringen av Humanitarian Innovation Program (HIP Norway) – en tjeneste som er finansiert med midler fra Utenriksdepartementet og styrt av Innovasjon Norge.
Språk Norsk
År 2021
Kunde Innovasjon Norge
Mer