PUBLICATIONS

Language Norwegian
Year 2021
Customer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gjennomgang av tilskuddsordningen for friskoler for funksjonshemmede

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Oxford Research gjort en omfattende gjennomgang av tilskuddsordningen for friskoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 f. Ordningen er til for friskoler som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.  
Language Norwegian
Year 2020
Customer Utdanningsdirektoratet

Evaluering av omstillingsprogrammet i Fyresdal

Rapporten inneholder en midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Fyresdal. Formålet med evalueringen er å vurdere foreløpige resultater av satsingen, innhente erfaringer fra gjennomføringen og gi innspill til forbedringsmuligheter i en eventuell videreføring av programmet.
Language Norwegian
Year 2020
Customer Vestfold og Telemark fylkeskommune

Evaluering av omstillingsprogrammet i Kragerø

Rapporten inneholder en midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Kragerø. Formålet med evalueringen er å vurdere foreløpige resultater av satsingen, innhente erfaringer fra gjennomføringen og gi innspill til forbedringsmuligheter i en eventuell videreføring av programmet.
Language Norwegian
Year 2020
Customer Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gode næringskommuner i distriktene

På oppdrag for Distriktssenteret har Oxford Research utarbeidet tre eksempler på distriktskommuner på Sør- og Vestlandet som har et godt kommunalt næringsutviklingsarbeid.
Language Norwegian
Year 2019
Customer Distriktssenteret
Language Norwegian
Year -
Customer -

Alt og ingenting – Evaluering av tilskuddsordningen til private skoler godkjent etter voksenopplæringslovens kapittel 4

Oxford Research har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert tilskuddsordningen til skoler som er regulert under kapittel 4 i Voksenopplæringsloven. Hovedkonklusjonen er at ordningen kun i begrenset grad bidrar til å oppfylle formålet i Voksenopplæringsloven.
Language Norwegian
Year 2019
Customer UDIR

Evaluering av Husbankens tilskudd til utredning og prosjektering

Oxford Research har på oppdrag for Husbanken evaluert tilskuddet til utredning og prosjektering. Tilskuddet avvikles fra 2020, og kommuner må selv behandle søknader om midler til å finansiere tilpasninger av hjemmet. Evalueringen skal gi Husbanken og kommunene kunnskap om og eksempler på god forvaltning av tilskuddet på kommunenivå
Language Norwegian
Year 2019
Customer Husbanken

Virkningene av voldsoffererstatning

Oxford Research har gjennomført FoU-prosjektet: «Virkningene av voldsoffererstatning». Prosjektet ble gjennomført som en kvalitativ studie, hvor hovedfokuset var å avdekke bruker- og samfunnseffekter ved voldsoffererstatningen. Rapporten ble tatt godt imot av Justis- og beredskapsdepartementet, som var oppdragsgiver for prosjektet.
Language Norwegian
Year 2019
Customer Justis- og beredskapsdepartementet

Evaluering av tilretteleggingsordninger i NAV

Oxford Research har i samarbeid med Proba samfunnsanalyse evaluert tilretteleggingsordningene (1) inkluderingstilskudd, og (2) forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet & BHT-honorar for IA-bedrifter. Evalueringen var på oppdrag fra NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Language Norwegian
Year 2019
Customer Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
LOAD MORE