Oxford Research har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet følgeevaluert «Tilskudd til
kompetanseutvikling i psykisk helse i grunnskolen og videregående opplæring».

Utdanningsdirektoratet lyste i oktober 2021 ut midler rettet mot å øke kompetansen på psykisk helse i grunnskolen og videregående opplæring. Kommunene og fylkeskommunene hadde stor frihet til å utforme tiltakene selv, men for å få tilskudd hadde Utdanningsdirektoratet krav om at tiltakene skulle nå ett eller flere av følgende mål:

• Mål 1: Styrket forebyggende arbeid mot psykisk uhelse i skolen
• Mål 2: Bedre tilpassede opplæringsløp for elever som har psykiske plager. På videregående skole gjelder dette særlig for elever som står i fare for å ikke fullføre på grunn av psykiske plager.
• Mål 3: At lærernes kompetanse knyttet til opplæring i folkehelse og livsmestring styrkes
• Mål 4: At lærernes kompetanse i arbeid med psykisk helse på øvrige områder styrkes

Tilskuddsmottakerne beskrev deres utfordringsbilde som et høyt symptomtrykk med angst og depresjon, fravær og utenforskap, samt rusproblematikk og selvmordstanker. Mange av tilskuddsmottakerne søkte støtte for enten å videreføre eller starte tidsavgrensede programmer eller prosjekter i skolene. Andre ønsket støtte til å øke personalets kompetanse gjennom kurs og opplæring, eller å ansette nytt personell, som for eksempel prosjektkoordinator eller helsearbeider.

Gjennom følgeevalueringen ble det samlet inn erfaringer fra tilskuddsmottakerne gjennom refleksjonsskjemaer, intervjuer og erfaringssamlinger. Tiltakene ble vurdert gjennom virkningskjedetenkning, implementeringsteori og OECD DACs evalueringskriterier.

Følgeevalueringens hensikt var å støtte det lokale arbeidet med å systematisere og dele erfaringer som potensielt kunne være verdifulle for tilskuddsmottakere i tilskuddsordningen.

Erfaringsnotater

Som en del av erfaringsdelen har det gjennom prosjektperioden blitt utformet og distribuert tre erfaringsnotat. Dette har sikret at læring og erfaring ble tilgjengelig for oppdragsgiver og tilskuddsmottakere underveis i evalueringen.

Sluttrapporten er en videre analyse av de elementene som erfaringsnotatene har frembragt empirisk. Dette betyr at rapporten blir å anse som en overbygning over de tidligere erfaringsnotatene som er distribuert til alle tilskuddsmottakerne.

Erfaringsnotat 1 – Om virkningskjede  
Temaet for det første erfaringsnotatet var resultatkjedetenkningen, herunder valg av tiltak, de definerte utfordringsbildene og oppstarten av utviklingsarbeidet.

Erfaringsnotat 2 – Om implementering
Erfaringsnotat nummer to hadde fokus på status i tiltaksarbeidet og implementeringsarbeidet; herunder forankring av arbeidet og støtte til arbeidet som gjøres i kommunene og ute på skolene.

Erfaringsnotat 3 – Om måloppnåelse og bærekraft
Det tredje og siste erfaringsnotatet hadde fokus på foreløpige virkninger, bærekraft, mulighet for skalering og overordnede erfaringer.

See all publications →