På oppdrag fra Innovasjon Norge har Oxford Research og Norsus har gjennomført en evaluering av Bionova. Bionova er et verktøy for å nå Norge sine klimamål for 2030 og målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050 ved å bidra til reduserte klimagassutslipp og økt karbonopptak og -lagring.

Bionova skal også bidra til innovasjon og økt verdiskaping gjennom en mer sirkulær bioøkonomi basert på fornybare ressurser fra hav og land. Per i dag har Bionova to hovedaktiviteter; verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket (VSP Fornybar) og tilskudd til bioøkonomiprosjekter – Bioøkonomiordningen.

Evalueringen har tatt for seg to hoveddimensjoner:
• En retrospektiv evaluering av måloppnåelsen for VSP Fornybar og Bioøkonomiordningen fra 2017 og fram til i dag
• Å vurdere og gi anbefalinger for fremtidig innretning av ordningene i Bionova for å best mulig svare ut målsetningene for Bionova

See all publications →