Oxford Research har på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet undersøkt om deres
utviklede søknadsstøtte til innovative prosesser bidrar til bedre utviklingsprosesser og
mer systematisk kunnskapsbygging i NAV.

Det er evaluert om, og i hvilken grad søknadsstøtten bidrar til:
• Styrking av kvaliteten på problemstillinger for utviklingsprosjekter.
• Tydeligere kobling mellom problemstilling og gevinstarbeid som kan ligge til grunn for videre utviklingsløp.
• Bedre og mer bruk av eksisterende kunnskap/innsiktsarbeid i utarbeidelsen av problemstillinger og behovsanalyser.
• Mer innsats i oppstartsfasen for tidlig modning, forankring og rigging av prosjekt.

Det er utformet anbefalinger knyttet til en eventuell oppskalering av søknadsstøtten. Videre har vi underveis kommet med justeringsforslag. Evalueringen har også hatt som mål å avdekke eventuelle utilsiktede konsekvenser av prosjektet. Til sist er det gjort en vurdering om hvorvidt NAV-kontorene har behov som avdekkes i søknadsprosessen, som man bør legge til rette for i innovasjonsstøtte i de neste fasene av utviklingsløpet for NAV-kontoret.

See all publications →