Oppsummering av eksisterende forskning om ungdomsmedvirkning i distriktskommuner

Oxford Research har på oppdrag for Distriktssenteret utformet et notat som oppsummerer eksisterende forskning om ungdomsmedvirkning i distriktskommuner. Gjennomgangen viser at det finnes lite nyere forskning om distriktsungdom generelt, og om ungdomsmedvirkning i distriktene spesielt, til tross for at involvering av barn og unge i ulike prosesser har fått mer og mer oppmerksomhet de siste årene.

Det er verdt å merke seg at dette notatet er utformet ut ifra et underliggende premiss om at ungdomsmedvirkning i seg selv er positivt, og potensielt kan bidra til økt bo- og blilyst i distriktskommuner. Hvorvidt ungdomsmedvirkning er en avgjørende faktor for distriktsungdom i valg av bosted, og hvor stor denne effekten er sett opp mot andre forhold som påvirker unges valg knyttet til flyttemønster, er ikke belyst i dette notatet.

Vi kan ikke garantere at forskningsnotatet omfatter all relevant forskning og dokumenter på feltet. Prosjektets omfang har heller ikke muliggjort grundigere studier.

See all publications →