Oxford Research har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet følgeevaluert pilot for programfinansiering. Følgeevalueringen har hatt en formativ tilnærming; tett kopling til piloten og fokus på læring underveis har stått sentralt. Målet med evalueringen har vært å følge piloten og gi jevnlige tilbakemeldinger relatert til målene med piloten.

Følgeevalueringen har satt søkelys på virkninger av programfinansieringen heller enn
kvaliteten på kommunenes tjenesteproduksjon. Tiltaksutviklingen og tjenestekvaliteten
evalueres av andre eksterne kompetansemiljøer på oppdrag fra statsforvalterne

See all publications →