Oxford Research har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) gjennomført en kartlegging av kompetanseforum. Formålet med oppdraget har vært å få mer kunnskap om hvilken rolle kompetanseforumene spiller for å minske gapet mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i de regionale arbeidsmarkedene.

Oppdraget har vært tredelt og bestått av en kartleggingsdel, en vurderingsdel og en anbefalingsdel. Undersøkelsen bygger på et omfattende datagrunnlag og består av intervjuer og dokumentanalyser av regionalt planverk, mandater og møtereferater.

See all publications →