En evaluering kan bidra med å vise hvilke resultater og effekter en innsats har hatt, samt  skape læring for kommende beslutninger og satsinger.

Det finne ulike definisjoner av hva en evaluering er, men felles er at en evaluering skal bestå av en systematisk og objektiv vurdering, og innebærer ofte å vurdere innsatsen i forhold til oppsatte mål.

En evaluering er «en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet, et virkemiddel eller en sektor.» (http://www.dfo.no/no/Styring/Evalueringer/)

For å kunne gjennomføre en systematisk, grundig og relevant evaluering, er det viktig at en benytter en tilnærming som dekker et bredt spekter av dimensjoner. Gjennom det blir en i stand til:

  • Å belyse de sentrale sammenhengene som må være til stedet for at «tiltaket» skal kunne lykkes.
  • Å si noe om hvor godt «tiltaket» fungerer
  • Å kunne gi velbegrunnede innspill til hvilke strategiske og administrative grep som kan tas for å skape en enda bedre måloppnåelse.

Vi har lang erfaring med lærende evalueringer (følgeforskning), en metode der vi følger et prosjekt gjennom lengre tid for å kunne tilbakeføre kunnskap og forbedre prosessen i løpet av prosjektets gang. Evaluators rolle er  å samle inn data for å kunne måle effekter, samt prosesstøtte gjennom avklaringer og læringsseminarer.

Oxford Research gjennomfører også effektevalueringer, hvor vi gjerne kombinerer ulike kvalitative og kvantitative metoder som spørreundersøkelser, intervjuer, fokusgrupper og statistisk analyse.

Hvilken type evaluering som benyttes er avhengig av hvilken fase innsatsen som evalueres befinner seg i og hvordan oppdragsgivers kunnskapsbehov ser ut. Vi benytter alltid skreddersydde opplegg tilpasset oppdragsgivers situasjon og behov.

Uansett type evaluering, har vi alltid fokus på nytte og anvendbarhet for mottakeren. Vi leverer et velbegrunnet beslutningsunderlag med anbefalinger og forslag til utbedring og endringer.

Oxford Research har lang erfaring med evaluringer innenfor en rekke sentrale temaområder. Vi gjennomfører blant annet evalueringer av offentlige programmer, regionale omstillingsprosjekter, utviklingsprosjekter innen skole og barnehage og ulike offentlige støtteordninger.

Vi har utviklet og benytter vår egen evalueringsmodell, basert på en modifisert versjon av OECDs DAC-kriterier (OECD 2008:13).

 

Kontakt oss