Oxford Research skal  i samarbeid med Proba Samfunnsanalyse evaluere tilretteleggingsordningene på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Fra 1.1.2016 ble det innført et nytt tilskudd for ordinære arbeidsgivere som erstatning for tre rammefinansierte drifts- og tilretteleggingsordninger. Det nye tilskuddet – inkluderingstilskudd – gir muligheter for en tydeligere og mer målrettet ordning som møter arbeidssøkeres tilretteleggingsbehov på en bedre måte enn gjennom de tidligere ordningene. Tilskuddet kan benyttes på tvers av virksomheter, arbeidsmarkedstiltak og målgrupper.

I samarbeidet med partene i arbeidslivet om IA-avtalen for 2014-2018 ble det avtalt å etablere et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til å iverksette forebyggende og tilretteleggende tiltak for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller som er sykmeldt og mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

Hverken inkluderingstilskuddet eller forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet er tidligere blitt evaluert.

Evalueringen ledes av senioranalytiker Tor Egil Viblemo. Senioranalytiker Kristian Boysen er assisterende prosjektleder og analytiker Bernhard Weigel prosjektmedlem. Teamet styrkes ytterligere med ressurser fra Proba Samfunnsanalyse. Fra Proba vil Pia Dybvik Staalesen og Saliha El-Amrani delta som prosjektressurser og Helen Berg vil delta som kvalitetssikrer.