På oppdrag for Helsedirektoratet har Oxford Research, i samarbeid med Epidemi AS, evaluert tilskuddsordningen for arbeid innen feltet HIV og seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Helsedirektoratet tildeler prosjektmidler og driftstilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider på feltet. Ordningen ble etablert i 2015.

I evalueringen belyses det tre tematikker; 1) hvorvidt ordningen treffer og svarer på utfordringene i den gamle ordningen, 2) hvordan aktørene i feltet opplever den nye ordningen, og 3) om tilskuddsordningen i større grad bør ses i sammenheng med tilskuddsordningen for seksuell helse.

Den overordnede konklusjonen er at ordningen er hensiktsmessig med tanke på målsetningene for arbeidet med HIV og soi. Ordningen representerer en reell forbedring sammenliknet med sin forgjenger, og ser ut til å gi de ønskede resultatene. Utfordringen med den forrige ordningen har blitt løst ved at rapporteringen nå fungerer etter hensikten samt ved at kriterier og prioriteringer kommuniseres tydelig. Videre konkluderer evaluator med at Helsedirektoratet lykkes med å tildele midler til alle de prioriterte målgruppene. Det gjenstår noe overlapp mellom gruppene.

Tilskuddsordningen har ført til mye samarbeid mellom organisasjonene på feltet. På bakgrunn av at samarbeidet mellom organisasjonene fremdeles er under utvikling, mener Oxford Research at det på det nåværende tidspunktet er hensiktsmessig at tilskuddsordningen beholdes og videreutvikles innenfor de eksisterende rammene – fremfor at ordningen fusjoneres med tilskuddsordningen for seksuell helse. Det er likevel et potensial i å se seksuell helse for øvrig og HIV og soi i sammenheng med hverandre, i tråd med den gjeldende strategien på feltet.

I flere sammenhenger finner evalueringen at de intervjuede organisasjonene stiller seg ulikt til en rekke forhold. Samtidig er de fleste organisasjonene enige om følgende forhold:
• Tilskuddsordningen er avgjørende for det frivillige arbeidet på feltet. De fleste intervjuede organisasjonene mener at ordningen har høy relevans og prioriterer riktig i forhold til de samfunnsmessige behovene.
• Dagens tilskuddsordning representerer en forbedring fra den forrige ordningen.
• Det ligger en verdi, og muligheter til gevinster, i samarbeid og samordning mellom aktørene på feltet.
• Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anses som naturlige kunnskapsleverandører og fasilitatorer for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom myndighetene og organisasjonene.