SENTER FOR TILSKUDDSEVALUERING

Senter for tilskuddsevaluering ved Oxford Research utvikler tilskuddsevaluering som fagfelt. Det er en felles interesse for alle som har en rolle i politikkutforming og samfunnsutvikling.  Hovedmålet for Senter for tilskuddsevaluering er derfor å gjøre tilskudd som virkemiddel enda mer effektivt og treffsikkert – samt å skape en arena for faglig dialog og utvikling mellom ulike fagdisipliner og aktører.

Gjennom Senter for tilskuddsevaluering rammer vi inn kompetansen som Oxford Research har opparbeidet som evaluator gjennom selskapets 15 år lang historie. Senteret samler sentral kompetanse gjennom ulike assosierte partnere og nettverk for å dra lærdommer av ulike erfaringer og tydeliggjøre de sektorspesifikke særegenhetene som må tas hensyn til når evalueringsstrategier utformes og tilskudd evalueres.

Vi videreutvikler med det en bred og tverrfaglig tilnærming til evaluering av tilskudd, hvor det legges vekt på å beskrive og forstå også ikke-økonomiske virkninger av tilskudd, men virkninger som like fullt har betydning for ulike brukergrupper. Dermed har de kontekstspesifikke forholdene sentral betydning.

Målet med Senter for tilskuddsevaluering er å gjøre tilskudd som virkemiddel enda mer effektivt og treffsikkert. Kort sagt bidrar senteret med kunnskap for et bedre samfunn.

Les mer om tilskuddsevaluering her

Q&A

HVA ER SENTER FOR TILSKUDDSEVALUERING?

Senter for tilskuddsevaluering er en plattform for faglig spissing og utvikling av ett spesifikt fagområde innen evalueringsfeltet. En plattform som skal brukes for å samle sentral kompetanse, dra lærdommer av ulike erfaringer og ikke minst tydeliggjøre de sektorspesifikke særegenhetene som må hensyn tas når tilskudd evalueres.

 

HVORFOR ET SENTER FOR TILSKUDDSEVALUERING?

Tilskudd er et sentralt virkemiddel på alle samfunnsområder. For å sikre at tilskuddene bidrar til de formål de er ment og for å påse at effektiviteten i virkemiddelbruken er høy er det viktig å øke den samlede kompetansen på feltet. Senter for tilskuddsevaluering vil bidra til å øke fokus på dette og legge rammer for en slik utvikling.

 

HVORFOR VED OXFORD RESEARCH?

Oxford Research har over lengre tid vært en sentral aktør i norsk evalueringsmiljø, gjennom styrearbeid i Norsk evalueringsforening og som arrangør av Evalueringskonferansen flere ganger. Vi har de siste 15 år spisset oss mot evalueringer og gjennomført flere hundre evalueringer med tilskuddselement. Det er naturlig å benytte et slikt utgangspunkt for å videreutvikle fagfeltet og virksomheten.

 

HVA BESTÅR SENTERET FOR TILSKUDD AV?

Senter for tilskuddsevaluering rammer inn kompetansen som Oxford Research har opparbeidet som evaluator gjennom selskapets 15 år lang historie. Senteret samler sentral kompetanse gjennom ulike assosierte partnere og nettverk for å dra lærdommer av ulike erfaringer og tydeliggjøre de sektorspesifikke særegenhetene som må tas hensyn til når evalueringsstrategier utformes og tilskudd evalueres.
Vi videreutvikler med det en bred og tverrfaglig tilnærming til evaluering av tilskudd, hvor det legges vekt på å beskrive og forstå også ikke-økonomiske virkninger av tilskudd, men virkninger som like fullt har betydning for ulike brukergrupper. Dermed har de kontekstspesifikke forholdene sentral betydning.

 

PARTNERE

Dr. oecon Anne Wenche Emblem har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Emblems forskningsinteresse er innenfor feltene eiendomsøkonomi, bolig og helse samt ulike typer boformer. Hun forsker også innenfor helseøkonomi, med særlig fokus på finansiering av helsetjenester.
Emblem’s forskning er publisert i vitenskapelige tidsskrifter som Research in Economics, International Journal of Health Care Finance and Economics og International Tax and Public Finance.

Hilde Reinertsen er postdoktor ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun er interessert i forholdet mellom kunnskap og politikk, og har undersøkt temaer som vitenskaps – og miljøhistorie, utviklingsspørsmål og oljeforvaltning. For tiden er hun en del av forskningsprosjektet «Little Tools» som undersøker to av Norges sentrale næringer – fiskeri og oppdrett.
Reinertsens forskning er publisert i tidsskrifter som Nordic Journal of Science and Technology Studies og Arr. Idéhistorisk tidsskrift.

Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond har gitt sin støtte til etableringen av Senter for tilskuddsevaluering og ønsker å bidra i offentlig/private nettverk i forbindelse med etableringen.

«Kompetansefondet er opptatt av at prosjektene vi støtter faktisk er formålseffektive for brukerne og for regionen, samtidig som prosjektene er kostnadseffektive å implementere. Kompetansefondet vil gjerne støtte opp om både offentlige og private initiativer som kan videreutvikle regionens kompetanse om implementering og evaluering, og som kan være til nytte både for fondet selv og for andre virkemiddelaktører. På samme måte som i andre markeder ønsker vi konkurranse i evalueringsmarkedet velkommen.»

Sparebankstiftelsen Sparebanken sør har også gitt senteret sin støtte og ønsker å bidra med erfaringsutveksling og faglige drøftelser.
«Oxford Research har etablert Senter for tilskuddsevaluering. Dette initiativet ønsker vi velkommen!

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har i sine vedtekter mulighet til å gi deler av sitt overskudd til allmennyttige formål på Agder og i Telemark. Siden 2014 har stiftelsen årlig disponert nærmere 15 millioner kroner til gaver som følge av dette. Stiftelsen har i sin gavestrategi valgt å fokusere på store og flerårige samfunnsutviklende prosjekter som skal bidra til bedre levekår i landsdelen.

Overordnet ønsker stiftelsen å være kunnskapsorientert i sine gavedisponeringer, og vi prioriterer derfor prosjekter som er forankret i dokumenterte arbeidsmetoder. I gaveprosjektene våre skal prosesser og resultater i størst mulig grad også dokumenteres, slik at erfaringer kan deles og flere kan nyte godt av investeringene som gjøres.

Med dette som utgangspunkt er det spesielt gledelig at et miljø som Oxford Research prioriterer å utvikle Senter for tilskuddsevaluering. Vi kan se for oss at dette vil kunne bidra til at flere av våre gavesøkere letter får tilgang til bedre verktøy og hjelp for design av virkningsfulle prosjekter, og at prosjekter lettere kan settes opp med hensiktsmessige evalueringsprosesser.
Sparebankstiftelsen Sør har intensjon om å delta med erfaringsutveksling og faglige drøftelser rundt dette viktige tema.»

 

REFERANSEPROSJEKTER

 
For mer informasjon kontakt:
Stine Meltevik
ASSISTERENDE DIREKTØR/ SJEFSANALYTIKER

Mob +47 452 30 024
E-post: stine.meltevik@oxford.no

Vil du bli en del av teamet?

Oxford Research søker stadig dyktige og engasjerte medarbeidere på alle nivåer, og vi ansetter både nyutdannede kandidater og personer med lang erfaring.

Se mer

Kontakt

Oxford Research Norge AS
Østre Strandgate 12
4610 Kristiansand
Norge
+47 40 00 57 93
post@oxford.no