Oxford Research har gjennomført en  intervjuundersøkelse blant barn og ungdom som har vært i kontakt med barneverntjenesten på oppdrag fra Bergen kommune. Undersøkelsen er gjennomført av senioranalytiker Tor Egil Viblemo og senioranalytiker Stine Meltevik.

I undersøkelsen er 23 barn i alderen 9-17 år intervjuet. Disse barna er, så langt det har vært mulig, trukket tilfeldig ut til å delta i undersøkelsen. Som takk for sin deltakelse har barna mottatt gavekort på kinobilletter.

En rekke utfordringer melder seg når man gjennomfører undersøkelser blant barn, og særlig utsatte barn som inngår i denne undersøkelsen. Å ivareta barnas anonymitet har vært særlig viktig, og rapporten har derfor måtte anlegge en overordnet og generell karakter.

På overordnet nivå er hovedinntrykket som tegnes av barna at møtet/møtene og kontakten med barnevernet oppleves greit. Samtidig er de yngre barna mer positive enn de eldre barna. Når det gjelder brukermedvirkningen er det tydelig at barna opplever å bli hørt og involvert, men at det er stor usikkerhet knyttet til hva som skjer med deres innspill og ønsker. Barna opplever med andre ord ikke reell brukermedvirkning. Barna har både positive, nøytrale og negative erfaringer med tiltak. Datamaterialet viser at barna og ungdommene som har hatt en betydelig grad av utfordring i hjemmet, er mindre fornøyd med barnevernet enn de barna og ungdommene som har hatt en mindre grad av faktisk utfordring i hjemmet.