Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Oxford Research i oppdrag å gjennomføre en evaluering av Norges geologiske undersøkelse.

Sentralt i evalueringen er spørsmål knyttet til NGUs driftsmessige og organisatoriske effektivitet. Videre skal evalueringen belyse grenseflater mellom NGU og omkringliggende aktører.

Evalueringen bygger på et bredt datagrunnlag med en rekke intervjuer med brukere og strategiske aktører, dokumentstudier og en egen spørreundersøkelse om bruken og nytten av tjenestene og produktene NGU tilbyr. Gjennomgangen av bruken og nytten av produktene bygger på brukerundersøkelsen for MAREANO-programmet, som Oxford Research gjennomførte høsten 2017.

Evalueringen gjennomføres i perioden august 2018 til 15. januar 2019. Kontaktpersonen for oppdraget i Nærings- og fiskeridepartementet er Sigrid Dahl Grønnevet.