Nærings- og fiskeridepartementet gav Oxford Research i oppdrag å gjennomføre en evaluering av Norges geologiske undersøkelse.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) framskaffer og formidler kunnskap om Norges berggrunn, løsmasser, grunnvann og mineralressurser. Etaten kombinerer både kunnskapsforvaltning og forskningskompetanse. Gjennom etablering og drift av nasjonale databaser med informasjon om Norges geologi og geologiske ressurser, bidrar NGU til å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap.

Sentralt i evalueringen er spørsmål knyttet til NGUs driftsmessige og organisatoriske effektivitet. Videre har evalueringen belyst grenseflater mellom NGU og omkringliggende aktører.

Evalueringen bygger på et bredt datagrunnlag med en rekke intervjuer med brukere og strategiske aktører, dokumentstudier og en egen spørreundersøkelse om bruken og nytten av tjenestene og produktene NGU tilbyr. Gjennomgangen av bruken og nytten av produktene bygger på brukerundersøkelsen for MAREANO-programmet, som Oxford Research gjennomførte høsten 2017.

Hovedkonklusjonen i evalueringen er at NGU må videreføre sin faglighet, kvalitet og relevans som leverandør av geologiske data, og i større grad konsentrere virksomheten om kjerneoppgavene slik at de kan levere på sitt samfunnsoppdrag.

Underveis i evalueringen har vi hatt god dialog med Nærings- og fiskeridepartementet og NGU. Våre hovedkontaktpersoner i departementet har vært Sigrid Grønnevet og Geir Bjarte Sætre.

Evalueringsteamet har bestått av prosjektleder Stine Meltevik, Bernhard Weigel og Rune Stiberg-Jamt. I tillegg har Arild Mjelva ved NORSAR bistått med innspill og refleksjoner i en rolle som ekstern ressursperson. Fra Oxford Research har også Tor Borgar Hansen, Kristian Boysen og Janne Thygesen bidratt i mindre roller.