Oxford Research har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført denne evalueringen av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sentralt i evalueringen er spørsmål knyttet til NGUs driftsmessige og organisatoriske effektivitet. Videre har evalueringen belyst grenseflater mellom NGU og omkringliggende aktører.

Evalueringen bygger på et bredt datagrunnlag med en rekke intervjuer med brukere og strategiske aktører, dokumentstudier og en egen spørreundersøkelse om bruken og nytten av tjenestene og produktene NGU tilbyr. Gjennomgangen av bruken og nytten av produktene bygger på brukerundersøkelsen for MAREANO-programmet, som Oxford Research gjennomførte høsten 2017.

 

See all publications →