Oxford Research har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet evaluert ordningen med læringsmiljøutvalg.

Læringsmiljøutvalg (LMU) skal assistere styret ved universitetet/høyskolen, bidra til at forholdene ligger til rette for et godt studiemiljø, og bidra til å bedre studentvelferden på lærestedet. Videre skal LMU bidra til å sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig, ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. LMU skal dessuten holdes orientert om klager fra studenter vedrørende læringsmiljøet og kan gi uttalelser om disse forholdene. Videre skal utvalget orienteres om pålegg og andre enkeltvedtak fra Arbeidstilsynet.

Evalueringen skal belyse ordningens relevans og egnethet, innretning, organisering og praksis i LMUene, om utvalgene fungerer som premissleverandør ved sine institusjoner, og hvordan utvalgene involveres i institusjonenes kvalitetsarbeid. Evalueringen består av en breddestudie av samtlige LMUer, og en dybdestudie med utvalgte LMU.

Oxford Research Norge har utført evalueringen i samarbeid med Oxford Research Danmark og Oxford Research Sverige. Videre har professor Eva Alerby ved Luleå tekniska universitetet, og Maria Holler Hune ved Lærings- og Kompetencecentret i Odense inngått i teamet.