Oxford Research har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet evaluert ordningen med læringsmiljøutvalg (LMU), fastsatt i § 4-3 i universitets- og høyskoleloven. Evalueringen belyser lovkravets relevans og måloppnåelse, og drøfter alternative løsninger. Evalueringen gir også et overblikk over hvordan ulike institusjoner har implementert lovkravet, og gir eksempler på god praksis.

Datagrunnlaget i evalueringen er omfattende. Det er gjennomført intervjuer med de fleste utvalgene, og utvalgene har besvart selvevalueringsskjemaer. Videre ser evalueringen hen til praksis i Danmark og Sverige. Det er også besøkt fire utdanningsinstitusjoner hvor det er gjennomført case-studier av de lokale læringsmiljøutvalgene.

Lovkravet etterleves av alle institusjonene som er omfattet av denne evalueringen. Det finnes imidlertid ikke én ordning med læringsmiljøutvalg – det finnes mange ulike tilnærminger til ordningen. Det tydeligste funnet i denne evalueringen er derfor knyttet til den store variasjonen i hvordan ordningen praktiseres ved universitetene og høgskolene.
Læringsmiljøutvalgene ser på overordnet nivå ut til å ha en svært viktig betydning for studentinvolvering og studentrepresentasjon. Utvalgene ser imidlertid ut til å ha en begrenset betydning for det faktiske læringsmiljøarbeidet som foregår på institusjonene.

Oxford Research sin overordnede konklusjon er at dagens ordning ikke til fulle bidrar til det todelte formålet med ordningen; å bidra til studentmedvirkning og et godt læringsmiljø ved institusjonene. Med det som utgangspunkt fremstår LMU som arena for studentinvolvering og betydning for studentrepresentasjon viktigere enn LMUets betydning for læringsmiljøet.
Mulighetsrommet for utviklingen av ordningen ligger i tilknytning til hvilke rammer man har å forholde seg til, hvilke virkemidler har man tilgjengelig, og hvem sine interesser som skal være førende. Med dette som utgangspunkt er det i kapittel 5.3 drøftet alternative modeller.

1) ingen vesentlig endring i ordningen
2) slå sammen LMU med Utdanningsutvalget
3) LMU ned på institutt/fakultet/campus-nivå
4) legge ned ordningen slik den eksisterer i dag

Evalueringsteamet har fått faglige innspill fra Professor Eva Alerby ved Luleå tekniska universitet og Maria Hune ved Lærings- og Kompetencecentret i Odense.

Rune Stiberg-Jamt (adm.dir) har vært prosjektleder for evalueringen

See all publications →