På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Oxford Research gjennomført en undersøkelse av hvordan reglene om åpne møter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner praktiseres og oppleves. Undersøkelsen har også sett nærmere på strømming av møter i folkevalgte organer.

Prosjektleder Frode Bjørgo forteller at oppdraget har vært spennende, men krevende.
– Intervjudeltakere og survey-respondenter er samstemte om den demokratiske verdien av åpne møter. Åpenhet sikrer demokratisk kontroll og fører til økt tillit til politiske beslutninger, ifølge deltakerne i undersøkelsen. Samtidig er enkelte folkevalgte opptatt av at åpenheten kan ha utilsiktede konsekvenser. Blant annet viser flere til utstrakt bruk av pauser og gruppemøter underveis i møtene. Det er likevel nesten ingen av undersøkelsens deltakere som ønsker seg lovendringer på området.

Bjørgo viser til at undersøkelsens funn er i tråd med Espen Leirsets doktorgradsavhandling fra 2020. Avhandlingen var den første forskningsbaserte analysen av det norske prinsippet om møteoffentlighet, og Leirset har også inngått i teamet. Det empiriske materialet i undersøkelsen illustrerer også flere av diskusjonene som ble gjort i forarbeidene til dagens kommunelov.

Undersøkelsen har også tatt for seg strømming av møter i folkevalgte organer. Bjørgo vektlegger i den forbindelse at teknologiske løsninger kan legge rammer som påvirker politiske beslutningsprosesser.

  • Det kan se ut som de fleste folkevalgte har vent seg til strømming av møter. Vi finner likevel eksempler på at løsningene som er valgt påvirker arbeidsform og debattkultur folkevalgte organer. Verdien av at folk kan følge møter digitalt og at opptak ligger tilgjengelig i ettertid, er stor. Men det trengs større bevissthet rundt hvordan slike løsninger innvirker på det folkevalgte organets funksjon. Dette er argumenter for videre forskning på området.

Les rapporten i sin helhet her

Rapporten vår fører til oppslag i media:

Kommunal rapport: “Forsvarer åpne møter og tar beslutningene et annet sted”