Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet «Undersøkelse av hvordan
møteoffentlighet praktiseres og oppleves» som Oxford Research har gjennomført på
oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

I rapporten legges det vekt på å beskrive folkevalgte, presse og andre aktørers erfaringer
med og meninger om hvordan møteoffentlighet praktiseres og oppleves. Rapporten er
altså ingen evaluering av regelverket, men snarere en beskrivelse av praksis.

Undersøkelsen er basert på datamateriale fra spørreundersøkelser til folkevalgte og
politisk sekretariat på kommune- og fylkesnivå, og kvalitative intervjuer med folkevalgte,
presse, interesseorganisasjoner og jurister hos statsforvaltere.

See all publications →