Lørdag 21. september var det et tre siders oppslag i Aftenposten om hvordan samtaleprosess i fylkesnemda for barnevern og sosiale saker fungerer. Samme saken var også i Fædrelandsvennen 20. september. Samtalemøtet skal være en arena for dialog, og en fremforhandlet løsning mellom partene er ikke nødvendigvis målet. Det å legge til rette for bedre gjensidig forståelse og kommunikasjon er et mål i seg selv

Oxford Research har nylig evaluert forsøk med samtaleprosess i fylkesnemndene, og rapporten ble levert i januar 2019.
Evalueringen har hatt en betydelig innvirkning. I proposisjonen til ny barnevernlov har Barne- og likestillingsdepartementet i all hovedsak fulgt evalueringens anbefalinger. I høringsnotatet er det en lengre redegjørelse som gjengir drøftingen i evalueringsrapporten nærmest ord for ord.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/?expand=horingsnotater

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-barnevernslov/id2639061/

Oxford Research er glade for at våre evalueringsrapporter blir brukt og er nyttige for departementer og beslutningstakere. Vi arbeider for å frembringe kunnskap som gir bedre offentlige tjenester og et bedre liv for borgerne. Men ikke minst er vi opptatt av at kunnskapen vi produserer får betydning for de det gjelder – her er det barn og foreldre som får mulighet til å delta i samtaleprosesser.

Prosjektleder og sjefsanalytiker Tor Egil Viblemo

Prosjektleder for evalueringen, sjefsanalytiker Tor Egil Viblemo, forteller at det er motiverende å arbeide med analyser og evalueringer som får betydning.

– Vi er glade for at evalueringsrapporten har blitt brukt. I høringsnotatet fra BLD brukes rapporten aktivt. Vi er også fornøyd med at samtaleprosess skal bli en varig ordning. Evalueringens resultater viser at samtaleprosess i all hovedsak er et godt virkemiddel.

Evalueringsrapporten er også blitt brukt i den faglige debatten. Professor Camilla Bernt har skrevet en leder om samtaleprosess og evalueringen i Tidskrift for familierett, arverett og barnevernsrettslige spørsmål nr 1 2019: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp/2019/01/fruktbar_dialog_og_fallitterklaering_for_barnevernet

Den samme professor Camilla Bernt har også skrevet et kapittel om samtaleprosess i Festskrift til 50- årsjubileum til juristutdanningen i Bergen (Utgitt 13. september 2019).

Samtaleprosess og evalueringsrapporten fra Oxford Research var også 2-timers-tema under Modanella-kurset for dommere, advokater og sakkyndige i Italia i september 2019.

Prosjektleder Viblemo avslutter likevel med et hjertesukk: – Vi i evalueringsteamet har en klar anbefaling til BLD og myndighetene. Også de andre fylkesnemndene bør så snart som mulig få anledning til å starte med samtaleprosesser. Evalueringen viser at samtaleprosess i all hovedsak er positivt for barn og foreldre. Da bør en ikke vente for lenge med å innføre ordningene også i de 7 fylkesnemndene som ikke var med i forsøksordningene. Viblemo understreker også at det er et behov for å følge opp og evaluere hvordan ordningen fungerer om 3-5 år.  – Da vil en få enda mer kunnskap om både fordeler og ulemper. Erfaringsgrunnlaget blir bredere og en kan eventuelt gjøre godt begrunnede justeringer i samtaleprosessordningen.

Rapporten kan lastes ned og leses her