Oxford Research har i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet, professor Camilla Bernt og psykolog Wenke Siljeholm evaluert forsøket med samtaleprosess i fylkesnemndene. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet i perioden desember 2017 til januar 2019.

Hensikten med evalueringen er å få dokumentert erfaringene, resultatene og prosessene, for å gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvordan forsøket med samtaleprosess kan følges opp etter at forsøksperioden er avsluttet. Rapporten inneholder også et eget kapittel som dokumenterer barnevernstjenestens erfaringer med, og vurderinger av, samtaleprosess som virkemiddel i fylkesnemndene.

Sjefsanalytiker Tor Egil Viblemo fra Oxford Research har vært prosjektleder. Analytiker Bernhard Weigel og Marte Tobro har vært prosjektmedarbeidere. Fra Arbeidsforskningsinstituttet har forsker Dag Ellingsen deltatt. Professor Camilla Bernt og psykolog Wenke Siljeholm har vært faglige rådgivere.

Oxford Research vurderer at forsøk med samtaleprosess bør bli en varig og permanent ordning i alle fylkesnemnder. Denne overordnede konklusjonen og anbefalingen bygger på en helhetlig vurdering av erfaringer og funn. Vi vil særlig trekke frem at samtaleprosess vurderes å være egnet til å bedre kommunikasjon og dialog. I en del saker oppnås også enighet, og samtaleprosess synes i all hovedsak å ivareta rettssikkerheten til den private part på en tilfredsstillende måte. Samtaleprosess er også hensiktsmessig når det gjelder samlet ressursbruk (samtaleprosess medfører trolig omtrent samme kostnader totalt sett).

Samtidig bør det gjøres noen justeringer for eksempel for saker med ungdom. Funnene fra intervjuene med ungdommene, så vel som resultatene fra evalueringsskjemaer indikerer at ungdommer i større grad opplever seg presset til å delta i samtaleprosesser, og at de ikke forstår fullt ut hva en samtaleprosess er. Det samme gjelder til en viss grad for foreldre. Det er behov for at nemndene gir mer informasjon om hva samtaleprosess er, både til ungdommer og foreldre, men også til offentligheten og myndighetene (barnevernet). Videre anbefaler Oxford Research å utvide opplæringen for nemndsledere og sakkyndige.

Vi anbefaler også at sentralenhetene og forsøksnemndene vurderer om forhandlingsmøtet bør berammes samtidig med samtalemøtet.

See all publications →