På oppdrag fra Innovasjon Norge gjennomfører vi deres årlige kundeeffektundersøkelser. Denne rapporten omhandler etterundersøkelsen 2013.

Det ble påvist en resultatforbedring fra 2011- til 2012-årgangen, særlig for de «myke» indikatorene. Denne utviklingen har fortsatt fra 2012- til 2013-årgangen. Virksomhetene samarbeider med flere aktører enn før, prosjektene gir høyere totalt kompetansebidrag samtidig som innovasjonsbidraget fortsatt er høyt, dog med noe lavere andeler radikale innovasjoner. Andelen bedrifter som
får slike bidrag har økt noe, og disse får et kraftigere bidrag. Det er både en økning i prosjektenes samlede bidrag til samarbeid, kompetanseutvikling og innovasjonsadferd.

Heller ikke i årets undersøkelse går forbedringen på de «myke» indikatorene på bekostning av de «harde» indikatorene. Prosjektenes bidrag på de økonomiske indikatorene holder seg stabilt på samme nivå som i fjorårets undersøkelse. Ser man perioden 2010 til 2013 under ett, ser vi en gledelig økning på ett prosentpoeng i betydningen for økt eksport for hver årgang.

Slik Oxford Research vurderer det, er det først og fremst grunn til å tro at resultatutviklingen vi ser, skyldes den generelle konjunktursituasjonen i 2013. Som i 2012 pekte pilene fortsatt oppover og i Norge opplevde vi den høyeste  produksjonsveksten siden finanskrisen. Dette gjorde det trolig mer interessant for flere virksomheter enn tidligere å satse på vare- og tjenesteinnovasjoner. I årets undersøkelse finner vi en økning på fire prosentpoeng for både vare- og tjenesteinnovasjon.

See all publications →