Oxford Research har fått i oppdrag av Trøndelag fylkeskommune å gjennomføre en evaluering av omstillingsprogrammet i Lierne.

Lierne kommune påbegynte sitt omstillingsarbeid i september 2015, og Trøndelag fylkeskommune ønsket nå å få gjennomført en midtveisevaluering av programmet. Evalueringen dokumenterer og vurderer program­­mets organisasjon, tiltak og resultater på dette stadiet i programgjen­nom­føringen, og har et særlig fokus på å identifisere forbedringspunkter.

Evalueringen ble ledet av André Flatnes, og rapporten levert i mars 2019.