Oxford Research har fått i oppdrag av Trøndelag fylkeskommune å gjennomføre en evaluering av omstillingsprogrammet i Lierne.

Lierne kommune påbegynte sitt omstillingsarbeid i september 2015, og Trøndelag fylkeskommune ønsker nå å få gjennomført en midtveisevaluering av programmet. Evalueringen skal dokumentere og vurdere program­­mets organisasjon, tiltak og resultater på dette stadiet i programgjen­nom­føringen, og vil ha et særlig fokus på å identifisere forbedringspunkter.

Evalueringen ledes av André Flatnes, og rapporten leveres i mars 2019.