Kronikk i Fædrelandsvennen 11. juni 2024 av sjefsanalytiker Elisabet S Hauge:

Kunst- og kulturnæringene i Agder bidrar med mange årsverk. Deres verdiskapingsbidrag er likevel lite i regionens totale økonomiregnskap og næringen er dermed sårbar. Kanskje burde målet være en mer robust næring, heller enn en større.

Marginal økonomisk betydning
Oxford Research har sammen med Samfunnsøkonomisk analyse gjennomført en regionaløkonomisk analyse av kunst- og kulturnæringene på Agder, på oppdrag fra Agder fylkeskommune (Rapport)

Rapporten er nå lansert og viser at kunst- og kulturnæringene i Agder besto av 5200 virksomheter i 2022. De fleste av disse er, ikke uventet, lokalisert i Kristiansand og Arendal. Kunst- og kulturnæringene hadde en verdiskaping på 5,4 milliarder kroner, og til sammen sysselsetter næringene nærmere 6 500 årsverk i og utenfor Agder.

De samlede ringvirkningene består av sysselsetting og verdiskaping fra aktører som festivaler, museer, kunstnere, forfattere, musikere, filmskapere og liknende i Agder og leverandører av varer og tjenester til disse. Leverandørene befinner seg i hele landet.

Kunst og kulturvirksomhetene i Agder står for et verdiskapingsbidrag på om lag 3,2 milliarder kroner. Det er et stor tall, men det utgjør kun litt over to prosent av den samlede verdiskapingen i landsdelen. Videre bidrar de med om lag 2,2 milliarder kroner i verdiskaping gjennom kjøp av varer og tjenester fra underleverandører som lyd- og lysleverandører, transportselskaper, restauranter og overnattingssteder.

Våre anslag indikerer at to tredjedeler av det indirekte verdiskapingsbidraget tilfaller aktører utenfor Agder. Det er ikke så rart. For ølen du kjøper på festival er for eksempel brygget et annet sted enn på Agder. Reiser du kollektivt, er hovedkontorene til Colorline, Fjordline, Nor-Way bussekspress og Vy lokalisert utenfor Agder.

Flere skaper mindre
Kunst og kulturvirksomhetene i Agder sysselsetter over fire prosent av årsverkene i Agder direkte eller indirekte. Sysselsettingen er slik på linje med sysselsettingen i overnattings- og serveringsvirksomhet. 

Mens sysselsettingen har økt, har verdiskapingen hatt en svak utvikling i løpet av de siste 15 årene. Det kan forklares med lav produktivitetsvekst i næringen. Selv om arbeidsinnsatsen i perioden øker, er verdiskapingen per timeverk redusert med om lag sju prosent. Den svake verdiskapingsutviklingen gjenspeiles i form av en svak reallønnsutvikling innenfor kunst- og kulturnæringene. Reallønna har stått tilnærmet stille de siste 15 årene.

Deltakelse, inkludering og lykke har verdi
Selv om kunst- og kulturnæringene er marginale når det gjelder omsetningstall, har aktivitetene innvirkning på andre deler av samfunnet. Kunst og kultur gir oss følelse av identitet og tilhørighet og forståelse av røtter og kulturarv. Samtidig berike både kunsten og kulturen vår forståelse av verden rundt oss og. Kunsten og kulturen bidrar til å skape debatt og å skape bevissthet om viktige spørsmål. Kunst og kultur kan ha terapeutisk verdi. Med økt deltakelse kan kunst- og kulturnæringene bidra til mindre ensomhet og forbedret folkehelse. Dette er effekter som en ringvirkningsanalyse ikke fanger.

Sommerens konserter og festivaler er godt i gang. Været og til og med værmeldingen, kan imidlertid bety vinn eller forsvinn i en bransje som tidvis lever på små marginer. Regionen har som mål å ha den høyeste tettheten av kunstnere og kulturarbeidere i landet utenfor Oslo. Med det vi nå vet om næringens produktivitet og lønnsutvikling, burde det imidlertid fokuseres ytterligere på næringens robusthet heller enn størrelse. Vi som er på Sørlandet får nyte Sommerbris, Palmesus, RavnedalenLive, SUP & STUP, Lindesnes fyr, Kunstsilo, biblioteker eller konserter i Posebyhaven. Det gjør livet godt og forhåpentligvis lengre. 

Kronikken i sin helhet Kulturnæringene – marginale økonomiske ringvirkninger – fvn.no

Innslag på Sørlandssendingen: Starter på 2.36.16: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/DKSL02010524