Oxford Research har så langt i september vunnet to nye prosjekter for Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV):

  • Tilgjengelighet og kvalitet på økonomisk rådgivning i NAV-kontorene
  • Nasjonal kartlegging av kommuners erfaringer med å inngå samarbeid om velferdsobligasjoner/effektkontrakter

Tilgjengelighet og kvalitet på økonomisk rådgivning i NAV-kontorene:

Norge opplever for tiden renteøkninger og generell prisstigning. Dette kan gi økt pågang og press på NAVs kapasitet til å tilby økonomisk rådgivning.

Oppdraget skal gi et oppdatert kunnskap om tilgjengelighet og kvalitet på økonomisk rådgiving i NAV-kontorene. Kunnskapsgrunnlaget skal inngå i direktoratets kartlegging av situasjonsbildet som berører de sosiale tjenestene og peke i retning av områder for forbedring og videreutvikling. Videre vil kunnskapsgrunnlaget tas inn i kompetanseløp og fagmateriale, og slik gi praktisk verdi for veiledere og rådgivere.

Nasjonal kartlegging av effektkontrakter:

Effektkontrakter eller velferdsobligasjoner brukes som begrep på en modell der private investorer finansierer et sosialt tiltak med et fastsatt resultatmål og får tilbakebetalt fra det offentlige om målene nås.

Formålet med oppdraget er å kartlegge og oppsummere hvilke erfaringer norske kommuner har med å inngå samarbeid om velferdsobligasjoner/effektkontrakter. Kunnskapen fra oppdraget skal brukes til å videreutvikle anbefalinger fra direktoratet på feltet. Videre skal kunnskapsoverføring basert på de mest sentrale erfaringene i kommunene, viktige læringspunkter og anbefalinger for å få til vellykkete samarbeid vektlegges.

Kartleggingen bygger videre på Oxford Research sitt tidligere arbeid på feltet. Relasjonene mellom ulike aktører og hvordan det påvirker kommunens utbytte av, og erfaringer med effektkontrakter, er sentralt. Relasjonene vil eksistere både innad i kommunen og utad til sosiale entreprenører, investor og andre interessenter. Det betyr at eksterne aktørers opplevelser og erfaringer er relevant i den grad det relaterer seg til kommunens rolle og ansvar ved inngåelse, oppfølging og etter avslutning av effektkontrakter.