Oxford Research har gjennomført en implementeringsstudie på oppdrag for Kriminalomsorgsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet med studien var å se nærmere på effektkontrakter som modell for utvikling og finansiering av forebyggende arbeid i en kommunal kontekst.

I denne sammenheng har vi fulgt oppstarten og etableringen av et pilotprosjekt ledet av Larvik kommune. Sistnevnte har med dette vært fremoverlente og tatt på seg et utfordrende og innovativt oppdrag.

Vi har hatt gleden av å undersøke blant annet anskaffelsesprosessen og prosjektetableringen. Rekrutteringen til prosjektet viste seg vanskelig og prosjektet fikk derfor en omstart 1.1.2022. Vårt oppdrag er avgrenset til perioden før årsskiftet 2022.

Vi håper rapportens funn og refleksjoner kommer til nytte i det videre arbeidet med piloten og at den også kan komme til nytte i andre kommuner som vurderer liknende prosjekter. Vi vil takke alle som har bidratt med sine erfaringer gjennom intervjusamtaler og tilgjengeliggjøring av skriftlig materiale, deriblant Larvik kommune, medlemmene i styringsgruppen for piloten og andre aktører som var involvert i anskaffelsesprosessen.

See all publications →