Oxford Research har gjennomført nok en undersøkelse om sykefraværsoppfølging på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Denne rapporten dokumenterer og analyserer resultatene fra følgeevalueringen av NAV Vestland region Sunnfjords utviklingsprosjekt om sykefraværsoppfølging. Formålet med følgeevalueringen var å øke kunnskapen om hvordan NAV bør jobbe med forebygging og oppfølging av sykefravær.


– NAV Vestland prøver ut spennende metoder for å identifisere hvem av de sykmeldte som trenger tettere oppfølging. I tillegg har utviklingsprosjektet et tydelig arbeidsgiverperspektiv. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for å forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Våre funn viser at arbeidsgiverne opplever NAVs oppfølging som nyttig, uttaler prosjektleder Frode Bjørgo.

Les rapporten her: