Oxford Research har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet utarbeidet en rapport om ordningen med pleiepenger ved barn med kontinuerlig behov for tilsyn og pleie. Evalueringen viser at den nye innretningen av pleiepengeordningen har fungert som tiltenkt og bidratt til en mer relevant og treffsikker ordning.

Til tross for at regelendringene har oppnådd hovedmålsettingen, peker evaluerings-rapporten på problemer ved gradering mot etablert tilsynsordning (f. eks barnehage og skole), og anbefaler at man vurderer å fjerne deler av gradelingsbestemmelsene.

Les mer på regjeringens sider: Evaluering av ny pleiepengeordning – regjeringen.no

Rapporten vår finner du her