Oxford Research har på oppdrag fra departementet utarbeidet en rapport om ordningen med pleiepenger ved barn med kontinuerlig behov for tilsyn og pleie. Oppdraget ble gitt i forbindelse med pleiepengereformen i 2017.

Hovedformålet med evalueringen har vært å undersøke om lovendringene har hatt de tilsiktede virkningene. Oppdraget skulle blant annet undersøke effekter som brukerne: om flere har fått rett til pleiepenger, hvilke nye grupper som har kommet til, om endringene har påvirket kjønnsbalansen i mottak av pleiepenger, og om de har gitt økt fordeling av pleie mellom omsorgspersonene. Bruken av graderte pleiepenger og effekten på retur tilbake til arbeid, hvordan de nye har reglene påvirket forholdet mellom henholdsvis omsorgspenger-, opplæringspenger-, sykepenger og pleiepenger skulle også undersøkes. Videre skulle oppdraget undersøke effekter for Arbeids- og velferdsetaten: påvirkninger på saksbehandlingen, med tanke på saksbehandlingstid, ensartet praksis (likebehandling) og bedre forutsigbarhet. Dessuten om regelverket oppleves som enklere, både av brukerne, helsepersonell og saksbehandler. Også forholdet til arbeidsplassen/ arbeidsgiver for pleiepengemottaker og ev. påvirkning på kommunens tilbud av nødvendige helse- og omsorgstjenester (inkludert omsorgsstønad) skulle undersøkes.

Link til Regjeringens publisering

See all publications →