Oxford Research har midtveisevaluert Innovasjon Norges prosjekt «Havvind i Frankrike». Havvind-prosjektet inngår i HPO-programmet der det satses strategisk på et utvalg markeder der Norge antas å ha en særlig gunstig posisjon, og der mulighetene skal realiseres gjennom støtte og fasilitering fra et samlet virkemiddelapparat.

Vårt hovedfunn er at prosjektet «Havvind i Frankrike» fungerer godt etter formålet innenfor rammene av hva man realistisk sett kan forvente seg. Samtlige bedrifter vi har intervjuet er positive til tilbudet de har mottatt, særlig med tanke på nettverk og mulighet til å møte potensielle kunder på riktig nivå

«Det forpliktende samarbeidet mellom aktørene i Team Norway, både Innovasjon Norge, NORWEP, ambassaden i Paris, klyngene og det norsk-franske handelskammeret, har vært en nøkkel for å legge til rette for at dyktige norske selskaper har mulighet til å lykkes i det franske markedet. At selskapene har et samlet Norge i ryggen har stor verdi», sier prosjektleder i Oxford Research Yngve Tufteland.  

Mer omtale av prosjektet på Innovasjon Norges nettside : “Positiv evaluering av havvindsatsing i Frankrike”

Oxford Research sin rapport finner du her