Torsdag forrige uke la sysselsettingsutvalget frem NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting.

Rapporten beskriver og vurderer utviklingen i sysselsetting og bruk av ytelser. Videre vurderer den en rekke forslag for å øke sysselsettingen og redusere langvarige eller passive stønadsforløp.

Oxford Research har de senere årene gjennomført flere oppdrag på arbeidsfeltet, og er stolte over å inngå i kunnskapsgrunnlaget ekspertutvalget baserer seg på. Oxford Research gjorde sammen med BDO en kartlegging av AMO-kurs, på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Rapporten er tilgjengelig på direktoratets nettsider. Nylig overleverte Oxford Research evalueringsrapporten om mentortiltaket. Begge rapportene er brukt i ekspertutvalgets arbeid.

Utover de nevnte oppdragene har Oxford Research også evaluert Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden (les her), og gjennomfører for tiden en evaluering av inkluderingstilskuddet i NAV, sammen med Proba samfunnsanalyse.

Evalueringer og analyser fra Oxford Research har også tidligere blitt brukt i NOUer, Stortingsmeldinger og lovforslag.

Vårt mål er å levere gode, relevante evalueringer og utredninger, for å gi et bedre grunnlag for politiske og strategiske beslutninger. Ekspertutvalgets bruk av våre rapporter er et eksempel på dette.