På oppdrag fra NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet, har Oxford Research i samarbeid med Proba Samfunnsanalyse evaluert mentortiltaket. Gjennom evalueringen har vi dokumentet hvordan tiltaket blir brukt, og vurdert mentortiltaket som virkemiddel i NAV sin portefølje.

Ved hjelp av intervjuer, dokumentstudier, en omfattende spørreundersøkelse og en analyse av registerdata har vi opparbeidet en kunnskapsplattform om mentortiltaket. Evalueringen finner at det er svært ulike måter å bruke mentor på. Det er kombinasjoner av ulike typer kandidater (brukere), formål og innhold i mentorstøtten. Mentortiltaket benyttes både til rekruttering, jobbfastholdelse og gjennomføring av tiltak eller utdanning. Bruken av mentortiltaket ser ut til å være i tråd med de prioriterte målgruppene for arbeidsmarkedstiltak i NAV.

Kandidatene, mentorene, virksomhetene og de intervjuede NAV-ansatte har gjennomgående positive erfaringer med mentorordningen. Kandidatene opplever at mentorstøtten har vært bra for dem. Mange virksomheter har mottatt flere mentortilsagn, og de fleste respondentene i spørreundersøkelsen vil anbefale virksomheten å bruke mentortiltaket igjen. Gjennom mentortiltaket får kandidatene som regel økt motivasjon til å fullføre tiltak eller utdanning, får nye og relevante ferdigheter, og bedre forutsetninger for å delta i arbeidslivet. Virksomhetene oppgir at kandidatene ofte gjennomfører tiltaket sitt. Registerdataene viser at omtrent halvparten av kandidatene er i jobb etter gjennomført mentortiltak.

Prosjektet er ledet av sjefsanalytiker Tor Egil Viblemo. Analytiker Bernhard Weigel har inngått i prosjektteamet. Deltakerne fra Proba Samfunnsanalyse er Saliha El-Amrani og Helene Berg.

 

See all publications →