Oxford Research presenterer i dag sluttrapporten for evalueringen av omstillingsprogrammet i Vestre Toten. Formålet med evaluering­en har vært å vurdere re­sul­tater av satsingen, samt pro­­­­grammets org­anisering, innret­ting og målopp­nåelse. Gjennom systematise­ring av re­sultater og erfaring­­er gir eval­uer­­ing­en også inn­­spill til fremtidig organisering av nærings­utviklings­­arbeidet i kommunen og gi Innova­sjon Norge kunn­skap som kan anvendes i andre om­­stillingsprogrammer.

Oxford Research mener omstillingsprogrammet i Vestre Toten har vært meget vellykket. Om du ønsker å lese hele rapporten kan du følge denne linken: Rapport

Pressemelding fra Statsministerens kontor: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vellykket-omstillingsarbeid-i-vestre-toten/id2598069/

 

For spørsmål om evalueringsrapporten kan du kontakte senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder) på 982 81 892 / andre.flatnes@oxford.no