Oxford Research har gjennomført FoU-prosjektet: «Virkningene av voldsoffererstatning».

Prosjektet ble gjennomført som en kvalitativ studie, hvor hovedfokuset var å avdekke bruker- og samfunnseffekter ved voldsoffererstatningen.

Rapporten ble tatt godt imot av Justis- og beredskapsdepartementet, som var oppdragsgiver for prosjektet.

Ordningen med voldsoffererstatning har blant annet blitt begrunnet fra et kriminalpolitisk og sosialpolitisk perspektiv. Førstnevnte fordi staten er ansvarlig for å forhindre kriminalitet. Sistnevnte fordi det er ansett som et felles samfunnsansvar å gi støtte til ofre for vold og overgrep. Over tid har ordningen vært gjenstand for utvikling, endring og ulike politiske begrunnelser. Ordningen fremstår dermed ikke med en entydig hensikt i dag. Opplevelsen av ordningen blir derfor sentral.

Gitt kriminalitetsstatistikken er det få som søker voldsoffererstatning. Rapporten peker på at mange har fått kjennskap til ordningen gjennom tilfeldigheter. Vi vet også at det er få som søker sett i lys av kriminalitetsstatistikken, og at det er grunn til å tro at mange som kan ha rett på erstatningen ikke søker. Ordningen kan tenkes å få større samfunnsmessig betydning dersom den blir bedre kjent.

I studien er annerkjennelse og tillit to nøkkelbegreper som tydelig gjør seg gjeldende. Det er tydelige funn at ordningen for mange bidrar positivt i det å håndtere en hendelse. Brukereffekter knyttes på den måten både til symbolske og sosiale virkninger (herunder økonomiske og psykologiske virkninger).

På et samfunnsmessig nivå betyr det at ordningen spiller en rolle og dermed utgjør en forskjell for de som er voldsutsatt. Voldsoffererstatning kan utgjøre et mer eller mindre viktig bidrag i en bedringsprosess. Samfunneffekter som tillit til rettstaten, og myndighetene, samt tillit til at rettsikkerheten blir ivaretatt er videre viktige elementer i det som kan omtales som rettstatens legitimitet og voldsutsattes krav på vern og ivaretagelse. Her er det viktig at voldsoffererstatningen er en av mange faktorer som spiller en rolle – altså en brikke for å bearbeide hendelsen(e)

Trolig er det andre bestanddeler i samfunnets ivaretagelse av voldsofre som kan ha større betydning. Utvidelse i bistandsadvokatordningen, større søkelys på fornærmede og etterlattes rettigheter og vern, det å bli møtt på en god måte av politiet og helsevesen, er alle viktige komponenter i en bedringsprosess. Særlig viktig er trolig at det tilbys helsehjelp og oppfølging over tid for de voldsutsatte som er blitt traumatiserte.

See all publications →