Denne rapporten inneholder en utredning om utviklingen i etterspørselen etter midler til bygdenæringsprosjekter.

Innovasjon Norge observerer at den relative andelen av IBU-midlene som går til tilleggsnæring er redusert de seneste årene. Samtidig som det fra politisk hold er uttrykt et ønske om å støtte opp under sentrale tilleggsnæringer, som for eksempel lokalmatproduksjon og gårdsturisme, ettersom dette innebærer en bedre utnyttelse av gårdsbrukenes ressurser. Innovasjon Norge ønsker derfor kunnskap om mulige årsaker til nedgang.

See all publications →