Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet «Studiesentres betydning og utviklingsmuligheter for å møte lokale og regionale kompetansebehov».

Kompetansepolitikken er et politikkområde med mange aktører og interessenter. I dette utgjør studiesentrene en sammensatt og variert gruppe i det lokale og regionale utdanningslandskapet. Studiesentrene har ingen formell rolle i det norske utdanningssystemet og det finnes heller ingen presis definisjon på hva et studiesenter er. Selv om det eksisterer et mangfold av ulike typer av studiesentre, har de det til felles at de fungerer som lokale fysiske enheter – som møteplasser, hvor det legges til rette for desentralisert utdanning og ulike kompetansehevende aktiviteter. Dette skjer i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og utdanningstilbydere. Ofte benyttes andre begreper enn studiesenter om disse fysiske møteplassene, slik som kompetansesenter, utdanningssenter, kunnskapssenter, karrieresenter eller høgskolesenter. I enkelte tilfeller er det også næringshagene som har tatt en slik rolle.

Det er for tiden betydelig oppmerksomhet rundt desentralisert utdanning, men det mangler dekkende empiriske beskrivelser og analyser av studiesentrenes virke og funksjon. Prosjektet har derfor hatt som formål å undersøke hvordan et utvalg av studiesentre bidrar med kompetanseutvikling lokalt og regionalt, om sentrenes rammebetingelser og samarbeidsforhold, samt en vurdering av studiesentrenes utviklingsmuligheter når det gjelder å møte lokale og regionale kompetansebehov fremover.

I en uttalelse understreker statsråden at regjeringen nå vil arbeide videre med hvordan studiesentrene kan spille en enda viktigere rolle for å styrke kompetanseutvikling og sikre tilgangen på arbeidskraft i Distrikts-Norge.

See all publications →