- en kartlegging av seks land og regioner.

Oxford Research har gjennomført en komparativ studie av et utvalg lands og regioners strategier og virkemidler for å tiltrekke og beholde industribedrifter.

Ett av Norges sterkeste komparative fortrinn

Hovedfokus har vært på strategier og virkemidler som er rettet mot energiintensiv industri. Energiintensiv industri er, som navnet tilsier, industribedrifter som bruker store mengder energi i sin produksjon. Dette kan være både produksjonsindustri- eller prosessindustrivirksomheter. I Norge er et av våre sterkeste fortrinn, sammenlignet med andre OECD land, at vi har både rimelig og miljøvennlig elektrisitet, og det er derfor spesielt interessant å se hvordan andre land tilnærmer seg denne gruppen bedrifter.

Ny komparativ kunnskap om tilrettelegging
Kartleggingen gir økt kunnskap om andre land og regioners strategier og tiltak for å tiltrekke utenlandske industriinvesteringer. Den komparative studien gir innsikt i hvorvidt Norge og norske virkemidler er konkurransedyktige når det gjelder å beholde industri og tiltrekke utenlandske industriinvesteringer, og utgjør også et kunnskapsgrunnlag for mulige strategiske beslutninger for justering av Norges strategier og tiltak.

Vår kartlegging viser at de fleste land stiller ganske jevnt når det gjelder å tilby goder. Tiltakene som tilbys inngår i ulike kontekster og aktørenes porteføljer er svært ulike med hensyn til tyngdepunkt. Tiltakene er ofte rettet inn mot ulike målgrupper som gjør at en sammenligning mellom landene og ikke minst deres virkemidler blir meget vanskelig og egentlig lite relevant. Når det gjelder å senke barrierer, er ikke-økonomiske tjenester de viktigste. Oxford Research mener at i de fleste tilfeller vil senkning av barrierer være den mest effektive metoden for å tiltrekke bedrifter på sikt.

Om prosjektet

Oppdraget er gjennomført for Invest in Norway/Innovasjon Norge. Oppdraget er gjennomført i perioden januar 2017 – april 2017. Evalueringsteamet i Oxford Research har bestått av prosjektleder og senioranalytiker Tor Borgar Hansen samt analytiker Marte Tobro. Vi vil også takke for bistand fra analytiker Marthe Rosenvinge Ervik og praktikant Hamed Hassan.

Våre samarbeidspartnere har vært Oxford Research Sverige AB, Oxford Research Finland OY, CSES (UK/Skottland), VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (Tyskland/Bayern), NorBiz Asia (Singapore) og RTI International Inc (USA/Canada/Quebec/Ontario).

See all publications →