Førundersøkelsen 2018

Førundersøkelsen 2018 viser at alle de såkalte myke indikatorene som måler samarbeid, kompetanse og innovasjon er på omtrent uendret nivå eller har økt noe sammenlignet med 2017-undersøkelsen. For indikatorene som måler utviklingsprosessenes økonomiske bidrag er bildet omtrent det samme. Indikatoren overlevelsesmulighet økte med to prosentpoeng og sysselsetting med ett prosentpoeng i 2018. Indikatoren lønnsomhet ligger på samme nivå som i 2017, mens størst nedgang registrer vi for eksport med tre prosentpoeng fra 2017. Omsetning og konkurranseevne har også gått ned med henholdsvis to og tre prosentpoeng i 2018. Når vi ser på de økonomiske indikatorene per tjeneste viser resultatene at det for omtrent halvparten av tjenestene kan registreres en tilbakegang, og for den andre halvparten av tjenestene en fremgang for alle indikatorer, sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Dette betyr at den negative utviklingen som ble registrert fra 2016- til 2017-årgangen er bremset opp. I fjorårets undersøkelse gikk alle indikatorene tilbake for mellom 16 og 19 av de 22 tjenestene som var med både i fjorårets og 2016-undersøkelsen.

I et lengre tidsperspektiv bekrefter årets undersøkelse at Førundersøkelsene for 2015- og 2016-årgangene – slik Oxford Research postulerte i fjorårets undersøkelse – fremstår som toppår med tanke på de økonomiske indikatorene.

 

See all publications →