COMPLETE-PROSJEKTET
HEMIL-RAPPORT 3/2019 – UNIVERSITETET I BERGEN

Kan systematisk arbeid med det psykososiale miljøet bidra til bedre gjennomføring i videregående opplæring?

I denne sluttrapporten presenteres COMPLETE-prosjektet som ble gjennomført i 17 (16) videregående skoler i fire fylker fra våren 2016 til høsten 2019. Hovedhensikten med studien har vært å undersøke om systematisk arbeid med klasse- og skolemiljøet påvirker elevenes opplevelse av det psykososiale miljøet, psykiske helse, skoleprestasjoner, fravær, frafall og fullføring innenfor videregående opplæring, og i hvilken grad implementering av tiltakene påvirker resultatene. Ved hjelp av et blandet design har en ønsket å studere utprøving av to tiltak; Drømmeskolen og Drømmeskolen i kombinasjon med Nærværsteam.

See all publications →