En utredning på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om utenlandsk eierskap blant norske vekstentreprenører. Et spørsmål i denne sammenheng er om det er slik at utenlandske oppkjøp medfører økt innovasjon og verdiskaping i de oppkjøpte virksomhetene? Eller medfører oppkjøp først og fremst utflytting av produksjon og verdiskaping?

Utredningen er en begynnelse på arbeidet med å belyse omfanget av utenlandsk eierskap og den ofte fremstilte påstanden om at lovende norske virksomheter blir kjøpt opp og flyttet til utlandet vil bli forsøkt belyst.

Sammendrag:
Norge har en relativt høy andel utenlandskontrollerte foretak sammenlignet med Sverige og Danmark, og andelen er økende. De utenlandskontrollerte foretakene står for 27 prosent av den totale omsetningen og for 21 prosent av de sysselsatte. Disse foretakene har altså en fremtredende posisjon i norsk næringsliv. Nærmere analyser av aksjonærregisteret og regnskapsdata viser at det er en høyere andel utenlandsk eierskap blant vekstentreprenører enn i andre virksomheter, og særlig i virksomheter som har potensiell vekst. Utenlandskeide virksomheter skaper store verdier og et betydelig antall arbeidsplasser. Våre analyser tyder på at det er større sannsynlighet for vekstentreprenører å ha utenlandske eiere og at disse satser på vekst i fremtiden. Ser vi på et utvalg av både rent norskeide og ikke norskeide virksomheter og deres innovasjonsadferd, finner vi at Innovasjon Norge vurderer virksomhetene med helt eller delvis utenlandsk eierskap til å ha et høyere vekstpotensial enn de heleide norske virksomhetene. Disse prosjektene er også langt mer innovative. Selv oppgir virksomhetene med helt eller delvis utenlandsk eierskap at de i langt større grad enn de rent norskeide virksomhetene benytter patenter eller registrerer varemerker for å beskytte sine innovasjoner og at deres prosjekter i langt større grad fører til økt eksport.

See all publications →