Evaluering av direktekommuneordningen i Den Kulturelle Skolesekken

 Bakgrunn for oppdraget:

Den kulturelle skolesekken er de fleste steder et samarbeid mellom fylke og kommuner om tilbudet til elevene i grunnskolen. Tolv kommuner har fått overta det fulle ansvaret for tilbudet i grunnskolen, og får dermed sin andel av spillemidler til formålet overført direkte.

Fra og med 2017 er det opp til Kulturtanken å godkjenne søknader fra nye kommuner om å få bli direktekommune. Kulturtanken har valgt å vente med videre behandling av søknader i påvente av en evaluering av direktekommuneordningen.

“Oppdraget innebar en kartlegging av realiseringen av Den kulturelle skolesekken i direktekommunene. Hovedfokus har vært på å synliggjøre konsekvenser for grunnskolene, hvilke kvalitetsbegrep og -dimensjoner som vektlegges i forvaltningen, kvalitetssikring og suksessfaktorer. (…) Konklusjonene fra evalueringen kan i hovedsak knyttes til tre områder; nærhet, autonomi og demokratisering – derav tittelen på rapporten.”

See all publications →