Etterundersøkelsen

Når vi ser resultatene i årets undersøkelse opp mot resultatene fra fjorårets undersøkelse, finner vi en positiv utvikling på de aller fleste hovedindikatorene. For eksempel viser de såkalte myke indikatorene at virksomhetene rapporterer om samarbeid med flere aktører enn tidligere, vi ser en sterk økning i prosjektenes kompetansebidrag, en klar bedring i innovasjonsadferden og et svært høyt innovasjonsbidrag. Samtidig finner vi et stabilt addisjonalitetsnivå og en historisk høy tilfredshet blant kundene med Innovasjon Norges veiledning og oppfølging.

Samtidig registrerer vi en bedring i de fleste indikatorene for økonomisk bærekraft, hvor det sterkeste bidraget er til virksomhetenes overlevelse. Vi ser også at det er skapt og sikret 1,27 arbeidsplasser per prosjekt. Dette er høyere enn i de fire siste årgangene, hvor tallet har variert fra 0,87 til 0,99 arbeidsplasser per prosjekt. Prosjektenes bidrag til miljømessig og samfunnsmessig bærekraft er fortsatt liten, men har økt noe.

Et interessant trekk ved resultatene for de myke indikatorene, er at vi på samtlige indikatorer registrerer en kraftigere forbedring for de etablerte bedriftene enn gründerbedriftene når vi sammenligner med fjorårets resultater. Dermed er det de etablerte bedriftene som i størst grad bidrar til den sterke forbedringen på disse indikatorene.

For de harde indikatorene finner vi den samme trenden. De etablerte virksomhetene har forbedret seg, til dels kraftig, på alle indikatorene, mens vi registrerer en tilbakegang for gründerbedriftene på de samme indikatorene.

En forklaring på denne resultatutviklingen kan ligge i tjenestesammensetningen i årets undersøkelse. Sammenlignet med Etterundersøkelsen 2014, er flere rådgivningstjenester tatt ut av undersøkelsen (som igjen skyldes at disse tjenestene ikke var inkludert i Førundersøkelsen 2015). Dette gjelder tjenestene Internasjonal Vekst (senere kalt Internasjonal markedsrådgivning) og IPR-rådgivning. Mens førstnevnte tjeneste i hovedsak blir benyttet av etablerte bedrifter (85 prosent i 2014), er det en større andel gründerbedrifter som benytter IPR-rådgivning (57 prosent i 2014). Kundene som benyttet Internasjonal Vekst skåret under snittet på samtlige myke indikatorer og på de fleste harde indikatorene i Etterundersøkelsen 2014. Unntaket er – ikke unaturlig – eksportindikatoren, der denne tjenesten skåret langt over gjennomsnittet for alle tjenester. Dermed er det grunn til å anta at fraværet av Internasjonal Vekst kan ha påvirket resultatene vi finner for de etablerte bedriftene, men ikke i et slikt omfang at dette kan forklare hele fremgangen.

Men gründerbedriftene vokser mer når det gjelder sysselsetting, spesielt gjelder dette mottagere av etablerertilskuddene. Dette gir seg utslag i at det skapes flere arbeidsplasser enn tidligere. Mens vi i tidligere årganger har registrert at gründerbedriftene sier at de vokser som følge av Innovasjon Norges støtte, kan vi i årets undersøkelse påvise at de ikke bare rapporterer dette gjennom de harde indikatorene, som er gjort rede for i kapittel 10, sysselsettingsanalysene i kapittel 12 viser at de faktisk vokser. Med andre ord, sysselsettingsveksten blant gründerbedriftene kan ikke bare understøttes av analyser av kundenes subjektive vurderinger, men også av registerdata.

See all publications →