I dette strategiske notatet setter vi søkelys på hvordan NAV har fortolket, operasjonalisert og fulgt opp IA-oppdraget i inneværende periode. Notatet kan inngå i NAV sitt innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med innretningen av en eventuell ny IA-avtale.

I arbeidet med notatet har vi intervjuet en rekke aktører. Medlemmene av Koordineringsgruppen inngår som sentrale informanter, og arbeidslivspartenes perspektiver er tillagt særlig vekt. Det er disse aktørenes subjektive opplevelser av, og synspunkter på, NAVs arbeid som i særlig grad presenteres i notatet. I tillegg har vi intervjuet sentrale aktører fra NAV og andre myndighetsorganer. Informantutvalget gjør at det er de overordnede perspektivene på NAVs arbeid med IA-avtalen som er belyst, og vi understreker at dette ikke gir et fullstendig bilde av aktiviteter og arbeid som er lagt ned, verken av NAV eller partene.

Intervjuene har dekket ulike problemstillinger, men spørsmål om HelseIArbeid og digitalisering er prioritert. Vi har også hatt tilgang til ulike dokumenter som er relevante for å forstå NAVs samlede innsats.

Pandemien er en sentral kontekstuell ramme rundt gjeldende avtaleperiode. I intervjuene har vi valgt å ikke bruke mye tid på dette, da det er en felles forståelse for at pandemien utgjør et krevende bakteppe for NAVs arbeid. Videre vil vi påpeke at en del funn omhandler avtalen i seg selv, mer enn NAVs oppfølging av oppdraget. Vi har likevel valgt å inkludere noen elementer fra førstnevnte, da vi anser disse som nyttige innspill til NAV.

Prosjektet har vært gjennomført innen en svært begrenset tidsramme og rapporteringen tar derfor form som et strategisk notat.

See all publications →