Denne utredningen gir først en beskrivelse av hvordan rolle- og ansvarsfordelingen mellom de sentrale aktørene i dagens omstillingsprogrammer fungerer. Med de sentrale aktørene forstår vi Kommunal- og moderniseringsdepartementet, de involverte fylkeskommunene, Innovasjon Norge og kommunene som er tildelt omstillingsstatus.

Dernest undersøkes muligheter og utfordringer knyttet til «avtalebaserte modeller», som en mulig alternativ måte å organisere omstillingsinnsats på. Utredningen er forankret i Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt.

Utredningen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes, senioranalytiker Jon P. Knudsen og analytiker Vegard Solhjem Knutsen.

See all publications →