På oppdrag fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har Oxford Research
kartlagt hvilke tilbud som etablerere med innvandrerbakgrunn kan benytte seg av i ulike
faser av etableringsprosessen.

Dette er både en kartlegging over tilbudene som spesifikt retter seg mot innvandrere, og en oversikt over hvorvidt det ordinære tilbudet til gründere henvender seg til innvandrerbefolkningen, og om tilbudene er tilpasset denne målgruppen.

Rapporten kartlegger hvilke tilbud om etablereropplæring innvandrere som ønsker å starte egen bedrift, kan benytte seg av per i dag. Med etablereropplæring menes informasjonstilbud, hjelpetilbud og kurs om hvordan man starter foretak i Norge. Kartleggingen dekker tilbud som retter seg mot innvandrere, og ordinære tilbud som er tilgjengelige for alle, som innvandrere også kan benytte seg av.

Rapporten inneholder en oversikt over nasjonale tilbud, fylkesvise oversikter over kommunale, regionale og private aktører på feltet, samt hvordan disse tilbudene er tilpasset etablerere med innvandrerbakgrunn. I tillegg har forskerne gjennomført intervjuer med fylkeskommuner, næringshager, inkubatorer, nasjonale aktører, organisasjoner som jobber med innvandrerspesifikke utfordringer på feltet og gründere med innvandrerbakgrunn om utfordringer, barrierer og støttebehov i bedriftsetableringsfasen. Basert på kartleggingen og funn fra intervjuene, gir rapporten en oppsummering av det samlede tilbudet og en vurdering av hvor godt målgruppens behov dekkes.

Link til nettside

 

See all publications →