EdTech og ulike former for nettbasert opplæring forventes å øke i omfang fremover. Og da særlig innen etter- og videreutdanning relatert til arbeidslivet. Oxford Research har kartlagt ulike sider ved ikke-formell nettbasert opplæring i arbeidslivet, på oppdrag fra Kompetanse Norge.

Kartleggingen har belyst bransjen, men også innholdet i tilbudene, hvordan de utvikles, hvilke bransjer tilbudene rettes mot, hvilke formål de har, hvordan læringsutbyttet evalueres og det dokumenteres hvorvidt de kombineres med andre læringsformer, betydningen av statlig regelverk og hvordan tilbyderne når ut til kundene. Gjennomgående er hovedfunnet at fenomenet preges av stort mangfold og variasjon.

Kartleggingen har vært gjennomført av et team ved Oxford Research, med støtte fra Randulf Roaldsnes ved Norsk Interaktiv. Vi har også hatt god hjelp fra oppdragsgiver, da først og fremst rådgiver Camilla Hovind Ulven, seniorrådgiver Olena Tkachenko og seksjonsleder (fung.) Hanne Størset.

Vi vil også rette en stor takk til Espen Nicolaysen ved www.kursagenten.no for en svært nyttig oversikt over nettbaserte kurs og tilbydere.

See all publications →