I november 2007 lanserte regjeringen Kvalifiseringsprogrammet (KVP) som et virkemiddel i kampen mot fattigdom og sosial eksklusjon. KVP ble opprettet fordi man så behov for en forsterket innsats overfor personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne, og som hadde behov for tett og koordinert oppfølging, men som hadde ingen eller begrensede rettigheter til inntektssikrende ytelser.

Formålet med denne kartleggingsrapporten er å gi en situasjons- og tilstandsbeskrivelse av NAV-kontorenes arbeid med KVP, for å styrke kunnskapsgrunnlaget om programmet og bidra til videreutvikling av programmet. Kartleggingsresultatene er preget av få fellestrekk. På de fleste av kartleggingens hovedtematikker er det stor variasjon mellom NAV-kontorene. Felles er imidlertid en positiv omtale av KVP som program.

See all publications →