Rekruttering til omsorgsyrker har over lang tid stått på dagsorden når det gjelder fremtidige utfordringer. Nå er de utfordringene høyst reelle, også for bydelene i Områdesatsingen i Oslo. Disse består av 6 bydeler som er ulike, men som alle har relativt store levekårsutfordringer. Disse påvirker store deler av behovet for offentlige tjenester, også behovet for barnehagetjenester.

Bydelenes utfordringer med å rekruttere egnede barnehagelærere har fått Stovner bydel til å ta initiativ sammen med de andre i Områdesatsingen for å kartlegge utfordringsbildet, rekrutteringsprosessen og få innspill til hva som kan gjøres for å møte utfordringene fremover.

Gjennom kvalitative intervjuer og kvantitative analyser av utlysningsdata har Oxford Research kartlagt rekrutteringen de siste årene, da sett opp mot bydelene i Oslo for øvrig. I tillegg har vi sammen med Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU drøftet noen forslag til tiltak som kan avhjelpe noen av de utfordringene barnehagene og bydelene står overfor.

See all publications →