Næringsfondet Grønn framtid ble lansert av Oppland fylkeskommune i mai 2017, som en tilskuddsordning som skal bidra til grønn næringsutvikling. Fondet skal støtte opp om fylkeskommunens ambisjon om at Oppland skal være klimanøytralt innen 2025. Fra 01.01.2020 ble Oppland Fylkeskommune slått sammen med Hedmark til Innlandet fylkeskommune. Ordningen er derfor administrert av Innlandet Fylkeskommune, men i evalueringsperioden var rettet den kun rettet mot virksomheter i det som tidligere var Oppland. Framover vil Grønn framtid imidlertid dekke hele Innlandet.

Oxford Research har tidligere utarbeidet tre følgeevalueringsrapporter knyttet til Grønn framtid. Følgevalueringene tok for seg hva som ble oppnådd gjennom prosjektene etter kort tid, mens denne sluttevalueringen belyser hvilke effekter Grønn framtid har hatt på lengre sikt. Dette inkluderer både hvordan programmet har bidratt til atferdsendringer, kompetanseutvikling, innovasjon, verdiskaping, sysselsetting og bærekraftig omstilling i næringslivet i Oppland.

See all publications →