På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Oxford Research gjort en omfattende gjennomgang av tilskuddsordningen for friskoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 f. Ordningen er til for friskoler som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

 

Rapporten er en helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningen, hvor hensikten er å skaffe oppdatert kunnskap om disse skolene, både om elevene og de tilbudene som gis. Gjennomgangen finner at det er stor variasjon på hvordan skolene er organisert; Mange av skolene inngår i et større økosystem med fritidsaktiviteter, botilbud, sosiale aktiviteter, oppfølging, kompetansesentre, tilknyttede bedrifter hvor elevene kan få arbeid etter endt utdanning.

Gjennomgangen ble gjennomført med stor grad av involvering fra skolene og deres organisasjoner. Prosjektleder har vært Stine Meltevik. Videre har prosjektteamet bestått av Bernhard Weigel, Ingeborg Elgersma, Rune Stiberg-Jamt og Tor Egil Viblemo.

Et sammendrag av hovedfunnene og rapporten er også tilgjengelig via Utdanningsdirektoratets nettsider: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/gjennomgang-av-tilskuddsordningen-for-friskoler-for-funksjonshemmede/

See all publications →